velikost textu

Zacházení s vězni a tvorba standardizovaných programů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zacházení s vězni a tvorba standardizovaných programů
Název v angličtině:
Working with prisoners and the formation of standardized programs
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Lubomír Bajcura, CSc.
Školitel:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.
Id práce:
125042
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Prioritou při tvorbě nových standardizovaných programů pro specifické skupiny odsouzených se ve Vězeňské službě České republiky v roce 2007 stal nový program zacházení s pachateli komerčního sexuálního zneužívání dětí. Veřejnost tuto oblast kriminality sleduje se zvýšenou pozorností. V roce 2007 bylo u nás zaregistrováno 1205 případů zneužití dětí. Překročení odvěkého tabu má kriminogenní následky. Potvrzují to záznamy o sexuálním zneužívání a týrání v anamnézách nebezpečných pachatelů. Speciální zacházení s pachateli sexuálního zneužívání dětí je proto součástí boje s nejzávažnější kriminalitou a přínosem k ochraně nejslabších členů naší společnosti. Komerční sexuální zneužívání dětí realizují pachatelé často prostřednictvím třetí osoby, která vůči dítěti používá nátlak nebo násilí. Pachatelé proto vinu popírají před veřejností i vlastním svědomím. Standardizovaný program vede pachatele k poznání příčin a důsledků trestné činnosti. Výzkumná část této práce se zaměřila na zjištění, jak program vnímají odsouzení i realizační tým. Potvrdil se nesmírný výchovný náboj vzdělávací části programu, v níž formativní roli mají fakta a teoretické informace o specifické trestné činnosti. V diskusích pachatelé dospívají, či se blíží k nezvratné změně – nadhledu nad vlastní osobností, k identifikaci toho, co mohou změnit, rozpoznají-li spouštěč vlastní trestné činnosti a kontexty chování sociálního okolí. Později se odsouzeným dostane pomoci zaměřené na přípravu k reintegraci po propuštění. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In the year 2007 for the Prison Service of the Czech Republic the new treatment program for offenders of commercially motivated sexual abuse of children became preferred. Community is very focused on this area of criminality. In 2007 there were 1 205 of abuse of children. Getting over the long-standing taboo has criminological consequences, which has been confirmed by records on sexual abuse and maltreatment in personal files of dangerous offenders. Therefore, special treatment with offenders of sexual abuse of children represents part of the fight against the most serious criminality and contributes to protection to the most vulnerable members of our community. Commercially motivated sexual abuse of children has been frequently accomplished through a third person that uses pressure or violence on a child. That is why offenders deny their guilt before both the community and their own conscience. The standardized program should guide an offender towards recognition of reasons and consequences of his/her criminal activities. The research part of this thesis concentrates on how the program is perceived by both the offenders and the realization team. The huge potential of the educational part of the program, where facts and theoretical information on the specific criminal activities play the formative role, was confirmed. During discussions offenders come or approach to irreversible change – view on his/her personality and identification of what they can change if they discover the trigger of their criminal motivation and context of social behaviour of the community. Later offenders are given by the assistance focused on the preparation for the re-entry after their release. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Lubomír Bajcura, CSc. 17.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Lubomír Bajcura, CSc. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Lubomír Bajcura, CSc. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. 190 kB