text size

Predátorské ceny v dopravním sektoru: Připad STUDENT AGENCY, s.r.o.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Predátorské ceny v dopravním sektoru: Připad STUDENT AGENCY, s.r.o.
Titile (in english):
Predatory Pricing in Transport Sector: Case Study of the STUDENT AGENCY, s.r.o.
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Adam Dobiáš
Supervisor:
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Ing. Dan Vaško
Consultant:
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Thesis Id:
125041
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (B6201)
Study branch:
Economics (E)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/06/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
predátorské ceny, hospodářská soutěž, relevantní trh, dominance, doprava, SSNIP test, Obráceny celofánový omyl, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, STUDENT AGENCY, s.r.o.
Keywords:
predatory pricing, antitrust, competition, relevant market, dominance, transportation, SSNIP test, Reverse Cellophane Fallacy, Office for the Protection of Competition, STUDENT AGENCY, s.r.o.
Abstract (in czech):
Predátorské ceny v dopravním sektoru: Případ STUDENT AGENCY, s.r.o. Abstrakt Práce se zabývá predátorskými cenami v dopravním sektoru, tedy situací, kdy dopravce nastavením cen na nepřiměřeně nízkou úroveň vytlačí konkurenci z trhu a následně si zvýšením cen více než vynahradí náklady spojené s predací. Práce si klade za cíl poskytnout zevrubný pohled na zmíněnou problematiku v daném odvětví a vysvětlit postupy při řešení případů predátorství podle nejnovějších postupů Evropské komise, národních soutěžních úřadů a soudů. Probrán je postup při vymezování relevantního trhu, určení dominance a posu- zování nákladů predátora. Kromě teoretického vymezení predátorského chování a jeho vlivu na hospodářskou soutěž, je v textu pojednána i jeho detekce ze strany úřadů. Zvláštní pozornost je věnována specifikům dopravního sektoru. Těžiště práce spočívá v analýze případu společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. z roku 2008, kdy byla zmíněná společnost obžalována za aplikaci predá- torských cen na autobusové lince Praha - Brno. Klíčová slova predátorské ceny, hospodářská soutěž, re- levantní trh, dominance, doprava, SSNIP test, Obrácený celofánový omyl, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, STUDENT AGENCY, s.r.o.
Abstract:
Predatory Pricing in Transport Sector: Case Study of the STUDENT AGENCY, s.r.o. Abstract This paper deals with predatory pricing in transport sector. A situation when one company sells its product at a very low price, intending to illegally drive competitors out of the market. Aim of this paper is to discuss mentioned issues in transport sector and to explain methods of solving predatory cases according to the newest guidelines of the European Commission, national competition au- thorities and national courts. Market delineation, dominance determination and predation cost analysis is discussed. Not only theoretical aspect of predatory behaviour and its impact on competition but also a detection of predatory pri- cing by authorities is discussed. Special attention to the specifics of transport sector is given. The core of this paper is an analysis of STUDENT AGENCY, s.r.o. case from year 2008, when mentioned company was accused of predatory pricing on their bus line Praha-Brno. Keywords predatory pricing, antitrust, competition, re- levant market, dominance, transportation, SS- NIP test, Reverse Cellophane Fallacy, Office for the Protection of Competition, STUDENT AGENCY, s.r.o.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Adam Dobiáš 485 kB
Download Abstract in czech Bc. Adam Dobiáš 22 kB
Download Abstract in english Bc. Adam Dobiáš 19 kB
Download Supervisor's review PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 896 kB
Download Opponent's review Mgr. Ing. Dan Vaško 559 kB
Download Defence's report 641 kB