velikost textu

Predátorské ceny v dopravním sektoru: Připad STUDENT AGENCY, s.r.o.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Predátorské ceny v dopravním sektoru: Připad STUDENT AGENCY, s.r.o.
Název v angličtině:
Predatory Pricing in Transport Sector: Case Study of the STUDENT AGENCY, s.r.o.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Dobiáš
Vedoucí:
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Dan Vaško
Konzultant:
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Id práce:
125041
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
predátorské ceny, hospodářská soutěž, relevantní trh, dominance, doprava, SSNIP test, Obráceny celofánový omyl, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, STUDENT AGENCY, s.r.o.
Klíčová slova v angličtině:
predatory pricing, antitrust, competition, relevant market, dominance, transportation, SSNIP test, Reverse Cellophane Fallacy, Office for the Protection of Competition, STUDENT AGENCY, s.r.o.
Abstrakt:
Predátorské ceny v dopravním sektoru: Případ STUDENT AGENCY, s.r.o. Abstrakt Práce se zabývá predátorskými cenami v dopravním sektoru, tedy situací, kdy dopravce nastavením cen na nepřiměřeně nízkou úroveň vytlačí konkurenci z trhu a následně si zvýšením cen více než vynahradí náklady spojené s predací. Práce si klade za cíl poskytnout zevrubný pohled na zmíněnou problematiku v daném odvětví a vysvětlit postupy při řešení případů predátorství podle nejnovějších postupů Evropské komise, národních soutěžních úřadů a soudů. Probrán je postup při vymezování relevantního trhu, určení dominance a posu- zování nákladů predátora. Kromě teoretického vymezení predátorského chování a jeho vlivu na hospodářskou soutěž, je v textu pojednána i jeho detekce ze strany úřadů. Zvláštní pozornost je věnována specifikům dopravního sektoru. Těžiště práce spočívá v analýze případu společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. z roku 2008, kdy byla zmíněná společnost obžalována za aplikaci predá- torských cen na autobusové lince Praha - Brno. Klíčová slova predátorské ceny, hospodářská soutěž, re- levantní trh, dominance, doprava, SSNIP test, Obrácený celofánový omyl, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, STUDENT AGENCY, s.r.o.
Abstract v angličtině:
Predatory Pricing in Transport Sector: Case Study of the STUDENT AGENCY, s.r.o. Abstract This paper deals with predatory pricing in transport sector. A situation when one company sells its product at a very low price, intending to illegally drive competitors out of the market. Aim of this paper is to discuss mentioned issues in transport sector and to explain methods of solving predatory cases according to the newest guidelines of the European Commission, national competition au- thorities and national courts. Market delineation, dominance determination and predation cost analysis is discussed. Not only theoretical aspect of predatory behaviour and its impact on competition but also a detection of predatory pri- cing by authorities is discussed. Special attention to the specifics of transport sector is given. The core of this paper is an analysis of STUDENT AGENCY, s.r.o. case from year 2008, when mentioned company was accused of predatory pricing on their bus line Praha-Brno. Keywords predatory pricing, antitrust, competition, re- levant market, dominance, transportation, SS- NIP test, Reverse Cellophane Fallacy, Office for the Protection of Competition, STUDENT AGENCY, s.r.o.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Dobiáš 485 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Dobiáš 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Dobiáš 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 896 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Dan Vaško 559 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 641 kB