velikost textu

Komparace důchodového systému a jeho reformy v ČR a na Slovensku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace důchodového systému a jeho reformy v ČR a na Slovensku
Název v angličtině:
Comparison of pension system and its reform in the Czech and Slovak Republics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Šárková
Vedoucí:
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Klusáček
Id práce:
125035
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Důchodový systém, reforma důchodového systému, II. pilíř, metody financování, důchodové pojištění, důchodové připojištění, míra solidarity, teorie cesty závislosti
Klíčová slova v angličtině:
Pension systém, reform of the pension systém, II. pillars, financing methods, pension insurance, solidarity, Path dependency theory
Abstrakt:
Bakalářská práce „Komparace důchodového systému a jeho reformy v České republice a na Slovensku“ se zabývá situací ohledně systému důchodového zabezpečení v České republice a na Slovensku. V práci se autorka věnuje stručnému seznámení s důchodovým systémem v obou zemích, jeho vývojem po roce 1989 a charakteristikou současného systému důchodového zabezpečení. Hlavním zaměřením této práce je provedení reformy tohoto systému, s orientací konkrétně na zavedení II. pilíře – důchodového spoření, do dané struktury. Cílem práce je vyhodnotit a popsat změny které nastaly v souvislosti se spuštěním důchodové reformy v obou zmíněných zemích. V rámci tohoto vyhodnocení a popisu byly charakterizovány podobnosti a rozdílnosti v současném nastavení II. pilíře v důchodových systémech v obou zemích. Také zde jsou navrženy a hodnoceny možné důvody rozdílností v obou systémech.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis „ The comparison of the pension system and pension reform in the Czech Republic and Slovak Republic .“ deals with the situation regarding the pension system in the Czech Republic and in the Slovak Republic. Author in this work describes a brief introduction to the pension system in the both countries, its development after the 1989 and the characteristics of the current retirement system. The main goal of this work is the reform of the system, with a focus especially on the implementation of the second pillar - pension savings. The aim is to evaluate and describe the changes that have occurred during the execution of the pension reform in both countries. As a part of this evaluation have been characterized similarities and differences in a contemporary setting of the second pillar pension system in both countries. The author also discusses possible reasons for differences in the systems in selected countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Šárková 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Šárková 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Šárková 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 413 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Klusáček 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr. 152 kB