velikost textu

Stressed Value-at-Risk: Assessing extended Basel II regulation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stressed Value-at-Risk: Assessing extended Basel II regulation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Pižl
Vedoucí:
PhDr. Boril Šopov, M.Sc., LL.M.
Oponent:
Mgr. Krenar Avdulaj
Id práce:
125034
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Value at Risk, VaR, Stressed Value at Risk, Basel II, Basel 2.5, GARCH
Klíčová slova v angličtině:
Value at Risk, VaR, Stressed Value at Risk, Basel II, Basel 2.5, GARCH
Abstrakt:
Tato práce se zabývá nedávným rozšířením rámce pro tržní riziko Baselu II v němž Basilejský výbor pro bankovní dohled představil takzvaný „stressed Value-at-Risk“ model, jenž se odhaduje z jeden rok dlouhého období finančního stresu, který musí být přičten k současné denní hodnotě VaRu. Toto opatření je reakcí Basilejského výboru na nedostatečný kapitál bank a jejich neschopnost pokrýt ztráty způsobené nedávnou finanční krizí. Představujeme zde empirické důkazy, že navrhované rozšíření není optimální. Zaprvé, doplňování nepodmíněných metod odhadu VaRu, jako je například parametrická metoda předpokládající normální rozdělení denních ztrát nebo historická simulace, o hodnotu modelu SVaR má za následek zbytečně vysoké kapitálové požadavky a to i v dobách nízké volatility trhů. Zatímco stejné hodnoty kapitálových požadavků může být dosaženo pomocí podmíněných metod, jako například GARCH model s použitím studentova rozdělení nebo volatilitou vážená historická simulace. Zadruhé, všechny nepodmíněné modely selhaly v zachycení klastrů během nedávné krize.
Abstract v angličtině:
This thesis investigates recently proposed enhancements to the Basel II market risk framework. The Basel Committee on Banking Supervision introduced a stressed Value-at-Risk, calculated from one year long period of financial stress, to be added to the current VaR as a reaction to the shortage in capital reserves of banks and thus their inability to cover extensive losses observed during the recent crisis. We present an empirical evidence that such an extension of the regulatory capital is not optimal. Firstly, supplementing an unconditional methods of VaR estimation, i.e. normal parametric VaR and historical simulation, by SVaR only lead to unnecessarily high capital requirements even in a low volatile periods whilst the same amount of capital during the crisis could be achieved using either the conditional GARCH VaR with student's-t innovations or the volatility weighted historical simulation. Moreover, we showed that all unconditional methods fail to capture volatility clusters such as the 2008 crisis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Pižl 850 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Pižl 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Pižl 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Boril Šopov, M.Sc., LL.M. 264 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Krenar Avdulaj 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 630 kB