velikost textu

Analyse prosodique de musiques urbaines en français et en tchèque

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analyse prosodique de musiques urbaines en français et en tchèque
Název v češtině:
Prozódická analýza urban music ve francouzštině a v češtině
Název v angličtině:
Prosodic analysis of urban music in French and Czech
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Polina Chodaková
Školitel:
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Oponenti:
Jean-Yves Dommergues
PhDr. Alena Polická, Ph.D.
Id práce:
125018
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské jazyky (XROJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
Prozódie, metrika, přízvuk, intonace, přednes, rap, reggae
Klíčová slova v angličtině:
Prosody, metrics, stress, intonation, declamation, rap, reggae
Abstrakt:
Abstrakt v češtině NÁZEV: Prozodická analýza urban music ve francouzštině a v češtině AUTOR : Mgr. Polina Chodaková KATEDRA : Ústav románských studií FF UK ŠKOLITELÉ : doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D., prof. Philippe Martin, Dr ès Sci, Dr Ling. KLÍČOVÁ SLOVA : Prozódie, metrika, přízvuk, intonace, přednes, rap, reggae Tato disertace se zabývá rytmem, přízvukováním a intonací v rapu a v reggae hudbě. Popisuje formální rysy jejich způsobů přednesu, které se váží na poetickou recitaci, zpěv a polozpěv, a které jsou podrobeny analýze v rámci srovnávací prozódie a teorie verše. Práce sestává ze sedmi kapitol a staví na základě textového korpusu sestaveného za jejím účelem, který obsahuje 200 písní v češtině a ve francouzštině. Tento jazykový materiál o cca 59 000 slabikách je reprezentativním souborem úryvků zaznamenaných do tzv. rytmických mřížek pomocí poslechové metody. Z prozodického hlediska rap a reggae vykazuje mnoho změn v rytmické or- ganizaci oproti jiným druhům verbálního umění. V obou jazycích je zhudebnění textů dosaženo skrze izochronní rytmický vzor, který se prosazuje v textech rytmu izoslabičného, jejichž přízvukový systém je pevný a slabý. S odkazem na tzv. interaktivní omezení, která odrážejí univerzální tendence, se oba žánry jeví jako spíše tolerantní vzhledem k volnosti spojení textů a hudebního metra. Jednotlivé jazykové kategorie projevují různé druhy nesouladu mezi oběma složkami. Tento druh rytmizace má za následek nové formální uspořádání (posuny přízvuku, jeho silová realizace), na kterém se podílí také hustota slabik v rytmickém schématu či zvýšené tempo řeči. Největší volnost je sledována u francouzského rapu, pro nějž je typické automatické přidělení metrického přízvuku na hudebních dobách (tj. sekundární realizace silných pozic). I přes výrazný odklon od jazykové normy v přízvukové rovině je při přednesu nově zavedených rytmů plně zachována rovina slabičná. Slabikování přibližuje rap a reggae více řeči než zpěvu, stejně jako inventář nukleárních kontur přibližuje řeči rapovou intonaci. Z metrického hlediska je velká část korpusu zařazena jako skandované a polozpí- vané uvolněné verše. Intonační jednotky podtrhují frázování veršů, jejichž strofika je ovlivněna metrickou strukturou obou žánrových modelů (americký rap, jamajské reggae). Texty je také možno považovat za aliterační verše. Jejich rytmické výrazové prostředky (vnitřní rýmy, synkopy aj.) se uplatňují jako poetická gramatika rapu a reggae a umožňují rozlišit dvě vývojové fáze obou žánrů.
Abstract v angličtině:
Abstract in English TITLE : Prosodic Analysis of Urban Music in French and Czech AUTHOR : Mgr. Polina Chodaková DEPARTMENT : Institute of Romance Studies FF UK SUPERVISORS : doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D., prof. Philippe Martin, Dr ès Sci, Dr Ling. KEY WORDS : Prosody, metrics, stress, intonation, declamation, rap, reggae This thesis deals with the rhythm, stress and intonation in rap and reggae music. It describes the form features of declamations which combine chant, half- singing and singing, in the theoretical framework of contrastive prosody and verse theory. The thesis consists of seven chapters and is based on a textual corpus of 200 songs in French and Czech, assembled for this dissertation. The linguistic material of 59,000 syllables is a representative set of excerpts, transcribed in rhythmic grids with an auditive analysis. From the prosodic point of view, rap and reggae display an important degree of rhythmic reorganisation. In both languages, setting texts to music is performed ac- cording to an isochronous pattern, which is imposed on the lyrics with an isosyllabic rhythm and whose bound stress system is weak. This is shown through interactive constraints, which reflect universal tendencies in verbal art, that both genres exhibit a lot of freedom in the association of lyrics and the musical meter. Several linguistic categories manifest various types of mismatches. A form rearrangement (stress shifts, dynamic stress) follows from this rhythmisation, as well as from the syllable density of the metrical scheme and a rather high speaking rate. French rap has the most frequent use of poetic license through its practice of the Stress Promotion principle (accenting syllables falling on the beats). The syllabic level seems intact in the realisation of the imported rhythms, as several measures demonstrate that rap and reggae are closer to speech than to singing. A similar observation appears at the intonational level of rap, because its nuclear contour inventory makes it closely resemble speech. From the metrical point of view, a big part of the corpus is classified as chanted and half-sung liberated verse. The lineation is supported by intonation, which participates in a strophic grouping, according to the genres’ models of American rap and Jamaican reggae. The lyrics are also interpretable as verse instances of the alliterative meter. Its rhythmic techniques (internal rhymes, syncopation, etc.) establish a poetic grammar of rap and reggae, and define the two stages of their evolution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Polina Chodaková 4.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Polina Chodaková 3.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Polina Chodaková 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Polina Chodaková 40 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Polina Chodaková 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jean-Yves Dommergues 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Polická, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.54 MB
Stáhnout Errata Mgr. Polina Chodaková 51 kB