velikost textu

Hellénizace antické Thrákie ve světle epigrafických nálezů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hellénizace antické Thrákie ve světle epigrafických nálezů
Název v angličtině:
Hellenisation of Ancient Thrace based on epigraphical evidence
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Janouchová
Školitel:
PhDr. Jan Souček, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Id práce:
124992
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny antického starověku (XANT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nápisy|epigrafika|epigrafická produkce|Thrákie|hellénizace|kulturní kontakt|změny společnosti|komplexní společnost|digital humanities
Klíčová slova v angličtině:
inscriptions|epigraphy|epigraphic production|Thrace|hellenization|cultural contact|social change|complex society|digital humanities
Abstrakt:
Petra Janouchová - Hellénizace antické Thrákie ve světle epigrafických nálezů Abstrakt: Z území antické Thrákie z oblasti jihovýchodního Balkánu pochází více než 4600 pře- vážně řecky psaných nápisů. Tyto nápisy poskytují jedinečný zdroj demografických a sociologických informací o tehdejší populaci, umožňující hodnotit případnou proměnu vzorců chování v reakci na mezikulturní kontakt a vývoj společenské organizace. Řecky psané nápisy bývají považovány za jeden ze základních projevů hellénizace obyvatelstva antické Thrákie, tedy postupného a nevratného procesu adopce řecké kultury a identity. V této práci hodnotím na základě časoprostorové analýzy dochovaných nápisů relevanci hellénizace jako výchozího interpretačního rámce pro studium antické společnosti. Záro- veň s tím uplatňuji alternativní přístup, který respektuje jednak specifika epigrafického materiálu, ale i poznatky současného bádání v oblasti mezikulturního kontaktu. Tento metodologický přístup umožňuje podrobně hodnotit produkci nápisů nejen v průřezu staletími, ale i navzájem srovnávat jednotlivé regiony a zapojení tamní populace. Z časo- prostorové analýzy nápisů je zjevné, že rozvoj epigrafické produkce v Thrákii nemůže být spojován pouze s kulturním a politickým vlivem řeckých komunit, ale z velké části jde o jev úzce spojený s narůstající komplexitou politické organizace společnosti a s tím souvi- sejícími proměnami vzorců chování tehdejší populace. Tento jev je patrný zejména v době římské, kdy dochází k významnému rozvoji epigrafické produkce na celém území Thrákie, nikoliv pouze v okolí původně řeckých kolonií, a ve zvýšené míře i k zapojení thrácké populace do procesu publikace nápisů. Použitá metodologie je do velké míry inovativní kombinací řady moderních přístupů z příbuzných disciplín, za zachování tradičních prin- cipů epigrafické práce. Využití digitální technologie umožňuje studovat nápisy z nové perspektivy a umístit je do regionálního kontextu, což bylo dříve jen velmi obtížné. Klíčová slova: nápisy; epigrafika; epigrafická produkce; Thrákie; hellénizace; kulturní kontakt; změny společnosti; komplexní společnost; digital humanities
Abstract v angličtině:
Petra Janouchová - Hellenisation of Ancient Thrace based on epigraphical evidence Abstract: More than 4600 inscriptions in the Greek language come from Thrace, the area located in the Southeastern Balkan Peninsula. These inscriptions provide socio-demographic data, allowing the study of changing behavioural patterns in reaction to cross-cultural inter- actions. Traditionally, one of the essential indications of the influence of the Greek culture on the population of ancient Thrace was the practice of commissioning inscriptions in the Greek language. By using quantitative and systematic analysis, the inscriptions can be studied from a new perspective that places them into broader regional context. I use this methodology to assess the concept of Hellenization as one of the possible interpretative frameworks for the study of ancient society. Using a spatiotemporal analysis of inscrip- tions, this research shows that epigraphic production cannot be solely linked with the cultural and political influence of Greek speaking communities. However, the phenome- non of epigraphic production is closely connected to the growth of social complexity and consequent changes in the behavioural patterns of the population. The growth in social complexity is followed by an increase of epigraphic production of public and private cha- racter alike; while at the time of socio-economic crisis and political unrest, the production of inscriptions significantly drops. The sudden change in the character of epigraphic pro- duction is obvious in the Roman period, where the production substantially intensifies as a result of growing role of sociopolitical organization. Moreover, the Thracian population becomes more involved in the whole process of commissioning inscriptions as a result of their participation in the civic and military service. The spatiotemporal analysis of inscrip- tions allows the discussion of the societal function of the epigraphic production over time, places them into broader regional context, and evaluates the degree of involvement of the population in the practice of commissioning of inscriptions. This research combines the specifics of epigraphic evidence and the current scholarship on crosscultural contact. This innovative methodological approach combines a range of modern theoretical concepts from related disciplines, such as archaeology and anthropology, while maintaining the epigraphic discipline best practices. Keywords: inscriptions; epigraphy; epigraphic production; Thrace; hellenization; cultural contact; social change; complex society; digital humanities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Janouchová 147.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Janouchová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Janouchová 46 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petra Janouchová 2.04 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Souček, CSc. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. 1.61 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.13 MB