velikost textu

An Analysis of Households Expenditure of Vietnamese Community living in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
An Analysis of Households Expenditure of Vietnamese Community living in the Czech Republic
Název v češtině:
Analýza výdajů domácností vietnamské komunity v České republice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Y My Vu Thi
Vedoucí:
PhDr. Jana Chvalkovská
Oponent:
PhDr. Tomáš Adam
Id práce:
124953
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
výdaje, domácnost, Vietnam
Klíčová slova v angličtině:
Expenditure, Household, Vietnam
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá výdaji domácností vietnamské komunity, která tvoří třetí největší národnostní menšinu v ČR. Zaměřuji se na to, jak jsou tyto výdaje rozloženy, za co Vietnamci nejvíce utrácí, porovnám data s průměrnou českou domástností a v neposlední řadě se soustřeďuji na faktory, které výši celkových rodinných výdajů determinují. V práci jsou představeny základní informace o Vietnamcích žijících v ČR, důvody jejich migrace, povaha této komunity jako celku, regiony, kde se populace nachází nejhojněji a významná centra, kde se etnikum shromažďuje. Data potřebná k analýze jsem získala prostřednictvím vlastních dotazníků. Z dotazníkového šetření například vyplynulo, že největší položkou, za kterou Vietnamci utrácí, je jídlo. V porování s českou domácností je výrazný rozdíl pozorován u vydajů na vzdělání. Na základě výsledků empirické části práce jsme přijali závěr, že pohlaví osoby v čele domácnosti, charakter pobytu v ČR a další čtyři charakteristiky domácností mají významný vliv na výši celkových výdajů jednotlivých domácností. Klasifikace JEL C31, D12, D30 Klíčová slova domácnost, výdaje, migrace, Vietnam, Česká republika E-mail autora ymy.vuthi@gmail.com E-mail vedoucího práce jana.chvalkovska@gmail.com 1
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to describe the household expenditure of the Vietnamese who create the third largest ethnic group in the Czech Republic. We focus on how the house- hold budget is allocated to buy certain goods and services and what are the factors that determine its overall value. This work also contains some basic facts about the Viet- namese community such as the reasons for their migration, the nature of the society, the regions that are most inhabited by the Vietnamese and the famous centers of their gathering. The data used for analysis were obtained using a questionnaire that was compiled by the author and further distributed through out all significant centers of the Vietnamese living in the Czech Republic. Our findings about the distribution of expen- diture suggest that the food forms the largest share in total expenditure. In comparison with the Czech data, the Vietnamese spend significantly more on education. The reason why the Vietnamese put emphasis on this item is further described in more detail. The results of empirical part show that the facts such as the gender of the head of household, the permanent residence of a Vietnamese family in the Czech republic and further four household characteristics have a significant effect on the level of total expenditure. JEL classification D12, D30, C31 Key words households, expenditure, migration, Vietnam, Czech Republic Author’s e-mail ymy.vuthi@gmail.com Supervisor’s e-mail jana.chvalkovska@gmail.com 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Y My Vu Thi 3.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Y My Vu Thi 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Y My Vu Thi 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Chvalkovská 284 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Adam 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 641 kB