velikost textu

The influence of shale gas on natural gas markets in Europe and North America

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The influence of shale gas on natural gas markets in Europe and North America
Název v češtině:
Vliv břidlicového plynu na trhy se zemním plynem v Evropě a Severní Americe
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Otradovec
Vedoucí:
PhDr. Jana Chvalkovská
Oponent:
PhDr. Marek Rusnák
Id práce:
124951
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
břidlicový plyn, břidličný plyn, zemní plyn, integrace trhů se zemním plynem, Engle-Granger test, Johansen test, Vector error correction model, nekonvenční plyn
Klíčová slova v angličtině:
shale gas, unconventional gas, natural gas, natural gas market integration, Engle-Granger test, Johansen test, Vector error correction model
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá vlivem břidlicových plynů na integraci trhů se zemním plynem v Evropě a Severní Americe. V praktické části s využitím tvrdých dat zkoumáme, do jaké míry existuje integrace trhů se zemním plynem mezi kontinentální Evropou a Severní Amerikou. Předpokládáme, že nedávné změny, které nastaly na trzích se zemním plynem, výrazným způsobem ovlivnily mezinárodní integraci mezi severoamerickým a evropským kontinentem směrem k méně integrovaným trhům se zemním plynem, ale posílily vnitřní integraci v každém z těchto jednotlivých trhů. Naše výsledky prokázaly integraci trhů se zemním plynem v každém z těchto regionů, což je výsledek konzistentní s literaturou věnované danému tématu. Na druhou stranu naše metody neprokázaly vzájemnou integraci mezi těmito transatlantickými trhy; přesně tak, jak jsme očekávali v hypotéze této práce. Při našem modelování používáme několik přístupů, jako jsou Engle-Granger cointegration test, Johansen cointegration test a Vector error correction model, abychom formálně ověřili kointegraci, ze které můžeme vyvozovat závěry o vzájemné nebo vnitřní integraci. Používáme měsíční data pro období 1997-2011. Náš výzkum je do určité míry jedinečný, protože v současnosti můžeme nalézt jen několik málo studií zkoumajících totožnou problematiku. Samotnému empirickému testování předchází solidní přehled tématu břidlicových plynů, jejich vývoj v Severní Americe a Evropě a široký přehled literatury.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis studies the impact of shale gas on the integration of natural gas markets in Europe and North America. In our practical part we examine with hard data to what extent integration of natural gas markets exists in Continental Europe and North America. We suppose that the recent changes in natural gas markets have significantly influenced the international integration between North American and European continents towards less integrated natural gas markets, but have strengthened the inner integration in these areas. Our results proved integration of natural gas market in each of the intra regional levels, what is consistent with the literature done on this topic. On the other hand our methods did not prove mutual integration between these trans-Atlantic natural gas markets, just as we expected in the hypothesis of this thesis. In our modelling we apply several approaches such as the Engle- Granger cointegration test, Johansen cointegration test and Vector error correction model to formally test for cointegration, from which we can state conclusions about mutual or inner integration. We use monthly data for a period of 1997-2011. Our research is unique becuase there are only a few existing studies on this topic to date. Our empirical tests are introduced by a solid overview of shale gas, its development in North America and in Europe and by a broad literature review.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Otradovec 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Otradovec 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Otradovec 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Chvalkovská 286 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Rusnák 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 680 kB