velikost textu

Credit Growth in CEE Countries: Empirical Analysis of Early Warning Indicators

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Credit Growth in CEE Countries: Empirical Analysis of Early Warning Indicators
Název v češtině:
Rust uveru ve stredni a vychodni Evrope: empiricka analyza indikatoru vcasneho varovani
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Stříbný
Vedoucí:
doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Paulus
Id práce:
124949
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
credit growth, countercyclical capital buffer, banking crisis
Abstrakt:
Abstrakt Nadměrný růst kreditu v ekonomice je často považován za indikátor budoucích problémů ve finanančním sektoru. Regulatorní balík Basel III obsahuje návrh na proticyklický kapitálový polštář s cílem zvýšení stability bankovního sektoru. Pro kalibraci polštáře je navrhováno sledovat ochylku růstu úvěrů ku HDP. V metodologii BCBS je tato odchylka počítána jako rozdíl mezi nynější hodnotou a dlouhodobým trendem, který je z časových řad tradičně získáván za použití Hodrick-Prescott filtru. V této práci používáme takzvanou out of sample metodu, pomocí které jsme vytvořili modely na odhadování rovnovážného poměru kreditu ku aktivům domácností a pomocí těchto modelů jsme následně spočítali odchylky jednotlivých zemí od dlouhodobého trendu. Zjistili jsme, že tyto alternativní indikátory mohou dávat signál jindy než při použití úvěrů ku HDP, spočítané ať už HP filtrem nebo OOS metodou, a někdy dokonce mohou identifikovat růst rizika tam, kde úvěry ku HDP selhávají. Významně lepší pak byly naše indikátory v porovnání s použitím HP filtru na země střední a východní Evropy. Slabinou ovšem je volba jasné hranice pro hodnotu indikátorů, kdy by už měl být růst úvěrů vnímán jako příliš vysoký.
Abstract v angličtině:
Abstract Excessive credit growth is often considered to be an indicator of future problems in financial sector. Basel III regulatory package has introduced countercyclical capital buffer to improve stability of the banking sector and proposed using credit-to-GDP gap as an indicator for calibrating the buffer. In BCBS methodology, Credit-to-GDP gap is counted as a difference between current value and a long term trend obtained from data series using Hodrick-Prescott filter. In this work we used out of sample estimation method to create models for a determination of equilibrium credit to households' assets ratio and applied the results to compute the deviation from the long term equilibrium. We found that these alternative indicators can give signals different to credit to GDP gap, computed by using HP filter or OOS method, and sometimes they could even identify accumulation of risk in cases, where credit to GDP fails. The indicators were especially superior to using HP filter on CEE countries. The weakness is, however, the determination of a clear threshold for the indicator, when the credit growth should be classified as excessive.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Stříbný 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Stříbný 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Stříbný 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Paulus 1.04 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 637 kB