velikost textu

Porovnanie troch úžitkových funkcií a ich aplikácia na rôzne aspekty spotrebiteľského chovania

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnanie troch úžitkových funkcií a ich aplikácia na rôzne aspekty spotrebiteľského chovania
Název v češtině:
Porovnání třech užitkových funkcí a jejich aplikace na rôzné aspekty spotťebitelského chování
Název v angličtině:
Comparison of the three utility functions and their application to various aspects of consumer behavior
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Mária Mišuráková
Vedoucí:
Ing. Ivo Koubek
Oponent:
Mgr. Božena Bobková
Id práce:
124898
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
paretovská pravdepodobnosť prežitia, očakávaný úžitok, prospektová teória, asymetrická oceňovacia funkcia, averzia k riziku, spotrebiteľský výber
Klíčová slova v angličtině:
Pareto survival distribution, expected utility, prospect theory, asymmetric S-shaped value function, risk aversion, consumer choice
Abstrakt:
Merať úžitok človeka z bohatstva a na základe toho predpovedať jeho chovanie sa pokúšali viacerí ekonómovia. V práci popisujem tri takéto modely - teóriu očakávaného úžitku, prospektovú teóriu a teóriu maximalizácie pravdepodobnosti ekonomického prežitia. Na základe experimentu sa snažím zistiť, ktorý z nich najlepšie zodpovedá realite. Pre tento účel som navrhla ekonomickú hru skúmajúcu rozhodovanie ľudí v rizikových situáciách, ktorú som zrealizovala so skupinou žiakov strednej školy. Ako najvhodnejšia reprezentácia ich chovania sa javí konvexná úžitková funkcia podľa teórie očakávaného úžitku. Z nej vyplývajúci sklon k riziku si vysvetľujem faktom, že experiment prebehol v laboratórnych podmienkach.
Abstract v angličtině:
Many economists have tried to measure the utility of wealth and to predict human behavior based on this. In my thesis, I describe three such models - the expected utility theory, the prospect theory and the maximization of the probability of economic survival theory. Using an experiment, I try to figure out which model best represents the reality. For this purpose I developed an economic game to observe decisions of people in situations involving risk which I performed with a group of high-school students. The best representation of their behavior appears to be a convex utility function according to the expected utility theory. The implied risk-seeking is, in my opinion, caused by the fact that the experiment was conducted under laboratory conditions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mária Mišuráková 5.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mária Mišuráková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mária Mišuráková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Ivo Koubek 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Božena Bobková 567 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 655 kB