velikost textu

IPO underpricing and sentiment of investors

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
IPO underpricing and sentiment of investors
Název v češtině:
Podhodnocené IPO a sentiment investorů
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Scheerová
Vedoucí:
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Oponent:
Mgr. Adrian Lupusor, BA, M.A.
Id práce:
124891
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
podhodnocení IPO, sentiment investorů, dlouhodobá špatná výkonnost, šedé trhy IPO, přehnaný optimismus, fundamentální hodnota, německý trh
Klíčová slova v angličtině:
IPO underpricing, investor sentiment, long-term underperformance, grey IPO markets, overoptimism, fundamental value, German market
Abstrakt:
Abstrakt Práce zkoumá, zda sentiment investorů, měřený cenami z šedého IPO trhu, může být společnou příčinou pro podhodnocení IPO, dlouhodobou špatnou výkonnost IPO a cykly v počtu IPO. Studie přispívá do oblasti výzkumu aktuálními německými daty od roku 2000 do 2010 a tím, že zkoumá všechny významné anomálie na IPO trhu dohromady s jejich společnou potenciální příčinou. Výsledky dokládají kladný vztah mezi sentimentem investorů a podhodnocením IPO, což indikuje, že sentiment investorů je možným důvodem podhodnocení IPO. Práce dále ukazuje kladný vztah mezi sentimentem investorů a cenami stanovenými emitentem – možný doklad o tom, že emitenti využívají sentiment investorů. Dlouhodobá špatná výkonnost vzhledem k ceně po prvním dni obchodování IPO z období vysokého sentimentu investorů, což by podruhé indiko- valo sentiment investorů jako důvod pro podhodnocení IPO, nebyla potvrzena. Ostatní hypotézy se také nepotvrdily. Mezi ně patří vyšší počet IPO následující po obdobích s vysokým podhod- nocením IPO a dlouhodobá špatný výkonnost vzhledem k cenám stanoveným emitentem IPO z období vysokého podhodnocení IPO. Obě hypotézy by sloužily jako další ověření, že firmy využí- vají sentimentu investorů. Statisticky signifikantní výsledky jsou v souladu s výsledky ostatních prací. Malá signifikance mohla být způsobena metodami výpočtů nebo specifiky německého IPO trhu. Klasifikace JEL G10, G14, G32 Klíčová slova podhodnocení IPO, sentiment investorů, dlouhodobá špatná výkonnost, šedé trhy IPO, přehnaný optimismus, fundamentální hodnota, německý trh E-mail autora lucie.scheer@yahoo.com E-mail vedoucího práce dedek@fsv.cuni.cz 1
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis investigates investor sentiment, proxied by grey market prices, being a common source for IPO underpricing, long-term underperformance of IPOs, and cycles in IPO volume. The paper contributes to the field of research by an updated German dataset from 2000 to 2010, and by investigating all main IPO market anomalies together with their common trigger. The results show evidence of a positive relationship between the investor sentiment and IPO underpricing, indicating the investor sentiment being an explanation for it. Moreover, the study shows investor sentiment being positively linked to offer prices – an evidence of issuers exploiting that sentiment. However, the long-term underperformance relative to the aftermarket price of IPOs from high underpricing periods - another evidence of investor sentiment being a source for IPO underpricing - has not been confirmed. Other hypotheses have also not been verified. They include higher IPO volume following high underpricing periods and long-term underperformance relative to the offer price of IPOs from high underpricing periods. Both these hypotheses would represent another confirmation of firms exploiting the investor sentiment. The statistically significant results are consistent with other papers. The insignificance might have been caused by the method of calculation or specifics of the German IPO market. JEL Classification G10, G14, G32 Keywords IPO underpricing, investor sentiment, long-term un- derperformance, grey IPO markets, overoptimism, fundamental value, German market Author’s e-mail lucie.scheer@yahoo.com Supervisor’s e-mail dedek@fsv.cuni.cz 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Scheerová 585 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Scheerová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Scheerová 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adrian Lupusor, BA, M.A. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 701 kB