velikost textu

Vyplatí se v ČR investovat do vlastního lidského kapitálu?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyplatí se v ČR investovat do vlastního lidského kapitálu?
Název v angličtině:
Is it worthy to invest in our own human capital in the Czech Republic?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Čepeláková
Vedoucí:
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
Oponent:
Mgr. Oliver Polyák
Id práce:
124878
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
i Název práce: Vyplatí se v ČR investovat do vlastního lidského kapitálu? Autor: Lenka Čepeláková Institut: Institut ekonomických studií Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jiří Kameníček, CSc. E-mail vedoucího: kameni@fsv.cuni.cz Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou lidského kapitálu a jeho využitím ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů. S ohledem na ekonomické principy a vztahy Garyho Beckera se snaží prokázat finanční i nefinanční vý- hodnost vysokoškolského vzdělání ve srovnání se vzděláním základním a stře- doškolským. Rozebírá vzdělávací systém v České republice, teorii investování do lidského kapitálu, náklady a výnosy vysokoškolského studia a snaží se určit míru návratnosti do vzdělání. Čtenáři by měla práce pomoci získat základní orientaci v dané problematice, včetně ekonomického zdůvodnění potřeby co nejvyššího vzdělání jako prostředku k uplatnění se na pracovním trhu. Klíčová slova: Lidský kapitál, investice, míra návratnosti investice do vzdě- lání, mzdy, vysokoškolské vzdělání Délka práce: 85 472 znaků.
Abstract v angličtině:
i Title: Is it worthy to invest in our own human capital in the Czech Republic? Author: Lenka Čepeláková Department: Institute of Economic Studies Supervisor: PhDr. Jiří Kameníček, CSc. Supervisor’s e-mail address: kameni@fsv.cuni.cz Abstract: The main objective of the thesis is to assess the investment in hu- man capital and its usage for employees and employers. Regarding the economic principles of Gary Becker, the paper tries to prove financial and non-financial benefits resulting from higher education in comparison with basic and secon- dary education. In essence, it analyzes the educational system in the Czech Republic, the theory of investment in human capital, costs and benefits of higher education and it determines the rate of return on education. The reader is supposed to obtain a fundamental orientation concerning this issue, inclu- ding the economic justification of the requirement to reach the highest possible education as a way to succeed on the labor market. Keywords: Human capital, investments, rate of return to investment in edu- cation, wages, higher education Length of the thesis: 85 472 chars.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Čepeláková 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Čepeláková 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Čepeláková 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Kameníček, CSc. 2.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Oliver Polyák 857 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 642 kB