text size

Denní cílení versus intertemporální substituce – empirický odhad elasticit nabídky práce na příkladě malých a středních podniků (MSP) v České republice

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Denní cílení versus intertemporální substituce – empirický odhad elasticit nabídky práce na příkladě malých a středních podniků (MSP) v České republice
Titile (in english):
Daily targeting versus intertemporal substitution – estimating elasticities of labour supply on the example of small and medium enterprises (SME) in the Czech Republic
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Rostislav Hrdý
Supervisor:
PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Lukáš Rečka
Thesis Id:
124872
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (B6201)
Study branch:
Economics (E)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/06/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
nabídka práce, mzdy, intertemporální substituce, denní cílení, elasticita nabídky práce, MSP
Keywords:
labour supply, wages, intertemporal substitution, daily targeting, elasticity of labour supply, SMEs
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato bakalářská práce zkoumá nabídku práce na příkladě malých a středních podniků v České republice. Staví proti sobě dvě základní hypotézy – hypotézu denního cílení a hypotézu intertemporální substituce. Hypotéza denního cílení vychází ze stanovení příjmu, kterého se pracovníci snaží dosáhnout. Naopak hypotéza intertemporální substituce předpokládá, že se pracovní doba odvíjí od mzdové sazby. Pomocí dotazníkového šetření jsem získal měsíční údaje o odpracované době a vydělané mzdě od českých podnikatelů. Na základě získaných dat jsem testoval obě hypotézy. Mzdové elasticity vykazují kladné hodnoty, což vede k zamítnutí hypotézy denního cílení. Nabízím několik možných vysvětlení získaných závěrů. Jedním z nich je i zaměření podnikatelů na akumulaci kapitálu a bohatství jako hlavní motivaci podnikání. S tím souvisí nedávná ekonomická transformace v České republice.
Abstract:
Abstract This bachelor thesis explores labour supply on the example of small and medium enterprises in the Czech Republic. It contrasts two basic hypoteses - the hypothesis of daily targeting and the intertemporal substitution hypothesis. The hypothesis of daily targeting is based on determination of income which workers try to achieve. On the other hand, the intertemporal substitution hypotesis assumes that hours worked depend on wage rate. I have used the survey to obtain monthly data of work hours and earned wage by Czech entrepreneurs. Based on the obtained data I have tested two hypotheses. Wage elasticities have positive values which lead to rejection the hypothesis of daily targeting. I have offered several possible explanations of obtained conclusions. One of them is the focus of entrepreneurs on accumulation of capital and wealth as the main motivation for business. This is related to recent economic transition in the Czech Republic.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Rostislav Hrdý 1.16 MB
Download Abstract in czech Bc. Rostislav Hrdý 15 kB
Download Abstract in english Bc. Rostislav Hrdý 5 kB
Download Supervisor's review PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D. 49 kB
Download Opponent's review Mgr. Lukáš Rečka 341 kB
Download Defence's report 671 kB