velikost textu

Denní cílení versus intertemporální substituce – empirický odhad elasticit nabídky práce na příkladě malých a středních podniků (MSP) v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Denní cílení versus intertemporální substituce – empirický odhad elasticit nabídky práce na příkladě malých a středních podniků (MSP) v České republice
Název v angličtině:
Daily targeting versus intertemporal substitution – estimating elasticities of labour supply on the example of small and medium enterprises (SME) in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Rostislav Hrdý
Vedoucí:
PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Rečka
Id práce:
124872
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nabídka práce, mzdy, intertemporální substituce, denní cílení, elasticita nabídky práce, MSP
Klíčová slova v angličtině:
labour supply, wages, intertemporal substitution, daily targeting, elasticity of labour supply, SMEs
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce zkoumá nabídku práce na příkladě malých a středních podniků v České republice. Staví proti sobě dvě základní hypotézy – hypotézu denního cílení a hypotézu intertemporální substituce. Hypotéza denního cílení vychází ze stanovení příjmu, kterého se pracovníci snaží dosáhnout. Naopak hypotéza intertemporální substituce předpokládá, že se pracovní doba odvíjí od mzdové sazby. Pomocí dotazníkového šetření jsem získal měsíční údaje o odpracované době a vydělané mzdě od českých podnikatelů. Na základě získaných dat jsem testoval obě hypotézy. Mzdové elasticity vykazují kladné hodnoty, což vede k zamítnutí hypotézy denního cílení. Nabízím několik možných vysvětlení získaných závěrů. Jedním z nich je i zaměření podnikatelů na akumulaci kapitálu a bohatství jako hlavní motivaci podnikání. S tím souvisí nedávná ekonomická transformace v České republice.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis explores labour supply on the example of small and medium enterprises in the Czech Republic. It contrasts two basic hypoteses - the hypothesis of daily targeting and the intertemporal substitution hypothesis. The hypothesis of daily targeting is based on determination of income which workers try to achieve. On the other hand, the intertemporal substitution hypotesis assumes that hours worked depend on wage rate. I have used the survey to obtain monthly data of work hours and earned wage by Czech entrepreneurs. Based on the obtained data I have tested two hypotheses. Wage elasticities have positive values which lead to rejection the hypothesis of daily targeting. I have offered several possible explanations of obtained conclusions. One of them is the focus of entrepreneurs on accumulation of capital and wealth as the main motivation for business. This is related to recent economic transition in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Rostislav Hrdý 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Rostislav Hrdý 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Rostislav Hrdý 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Rečka 341 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 671 kB