velikost textu

Obchodní jméno a obchodní tajemství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchodní jméno a obchodní tajemství
Název v angličtině:
The Trade Name and Trade Secret
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jana Smlsalová, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Oponenti:
JUDr. Jiří Macek
Ivana Štenglová
Id práce:
124869
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Obsah Tato práce si klade za cíl popsat a zhodnotit právní úpravu obchodního jména a obchodního tajemství v celé její šíři, napříč celým právním řádem. Zkoumáno je nejen právo obchodní, ale i právo občanské, trestní, správní a procesní. Dále je poukazováno na právní úpravu minulou, zejména prvorepublikovou a je provedeno srovnání s právními úpravami zahraničními. Praktické fungování těchto právních institutů je ilustrováno na judikatuře v těchto oblastech. Poněvadž se nacházíme ve stadiu rekodifikace nejen soukromého práva, bylo nutné rovněž upozornit na budoucí právní úpravu těchto institutů, zejména v právu občanském. V úvodní kapitole je popsán historický vývoj obchodního jména a obchodní firmy od právní úpravy Rakousko-Uherské až po současnost. Dále jsou v této kapitole rozebrány zásady práva k obchodnímu jménu a obchodnímu tajemství, kterými jsou potenciální ubiquita, absolutní charakter, neformálnost ochrany a časová neomezenost. Poslední část této kapitoly obsahuje zamyšlení nad právní povahou těchto institutů v současném právním řádu a navrhovanou úpravou v novém občanském zákoníku. Druhá kapitola se zabývá mezinárodním rámcem ochrany obchodního jména a obchodního tajemství. Ve vztahu k obchodnímu jménu je v této souvislosti nejvýznamnější Pařížská úmluva, která vyžaduje neformální ochranu obchodního jména, avšak vymezení pojmu obchodní jméno neobsahuje a odkazuje na právní řády jednotlivých států. Naopak dohoda TRIPS obsahuje hmotněprávní úpravu pojmu obchodní tajemství. Právo Evropské Unie, obsahuje procesní úpravu týkající se práv duševního vlastnictví ve Směrnici č. 2004/48/ES, o prosazování práv k duševnímu vlastnictví. Třetí kapitola popisuje obchodní jméno v platné právní úpravě. Konkrétně je popsán rozdíl mezi obchodním jménem a obchodní firmou, pojem podnikatel, funkce obchodní firmy a základní zásady firemního práva, kterými jsou zásada nezaměnitelnosti, pravdivosti, jasnosti, jednotnosti a firemní volnosti a vázanosti. Dále se tato kapitola rovněž rozebírá pravidla pro tvorbou obchodního jména a právní úpravu převodu, přechodu a změny obchodní firmy. Kapitola čtvrtá pojednává o institutu obchodního tajemství, tak jak je upraven v současné právní úpravě. Jednak jsou tu rozebrány pojmové znaky obchodního tajemství, kterými jsou skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, které souvisejí s podnikem, mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální nebo nemateriální hodnotu a nejsou dostupné v příslušných obchodních kruzích. Rovněž v této kapitole je popsán rozdíl mezi obchodním tajemstvím a právy jemu podobnými, kterými jsou právo patentové, know-how a důvěrné informace podle § 271 obchodního zákoníku. Možnosti nakládání s obchodním tajemstvím jsou rozebrány v závěru této kapitoly. Ochrana obchodního jména a obchodního tajemství je předmětem výkladu páté kapitoly této práce a to jak ochrana soukromoprávní, tak ochrana veřejnoprávní. Soukromoprávní ochrana je obsažena zejména v obchodním zákoníku a jde jednak o ochranu absolutní podle § 12 ObchZ pokud jde o obchodní firmu, resp. § 20 ObchZ pokud jde o obchodní tajemství. Ochrana relativní je poskytována jak obchodnímu jménu, tak obchodnímu tajemství v rámci práva nekalé soutěže podle § 53 a násl. ObchZ. V této souvislosti jsou popsány jednotlivé soukromoprávní prostředky ochrany a aktivní i pasivní legitimace v daném řízení. Veřejnoprávní ochranu obchodnímu jménu a obchodnímu tajemství poskytuje právo trestní i správní. Ochrana obchodního tajemství v soudním řízení je popsána v závěru této kapitoly. Kapitola šestá obsahuje zamyšlení nad navrhovanou úpravou v občanském zákoníku, který schválila vláda a který byl předložen Poslanecké sněmovně k 2 projednání. Navrhovaný občanský zákoník mění zásadním způsobem systematiku soukromého práva, které má být v co nejširší míře podrobeno jednomu právnímu předpisu. Upravuje tedy nejenom právo občanské, ale i rodinné a zčásti i právo obchodní. Úprava problematiky související s podnikáním, tak je upravena v současném obchodním zákoníku, má být přenesena do zákoníku občanského a to včetně úpravy institutů obchodního jména, obchodního tajemství a nekalé soutěže. Z hlediska nakládání a ochrany těchto institutů má význam nové vymezení věci v právním smyslu. Široké pojetí věci v právním smyslu, zvolené v § 482 a násl. návrhu OZ, přináší řadu výhod a odklizuje dosavadní tripartici věcí, práv a jiných majetkových hodnot. Zhodnocení právní úpravy a možné změny de lege ferenda obsahuje kapitola sedmá této práce. Závěrem ke kterému došla tato práce je, že platná právní úprava v zásadě vyhovuje potřebám rozvinuté tržní ekonomiky, nicméně upozorňuje na některé nedostatky a navrhuje některé změny. Ve vztahu k obchodnímu jménu tato práce navrhuje zejména podřadit pojem obchodní firma pod pojem obchodní jméno a to z důvodu přehlednosti a systematičnosti právního řádu a souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Pokud jde o tvorbu obchodní firmy fyzické osoby, je navrhováno tato pravidla uvolnit a zavést prvky firemní volnosti. Nakonec se tato práce zamýšlí nad vhodností svěřit vedení obchodního rejstříku jedinému centrálnímu úřadu namísto krajských soudů. Pokud jde o obchodní tajemství a jeho vyhovující definici, tato práce zdůrazňuje nutnost prevence porušení obchodního tajemství a vítá návrh nového občanského zákoníku, který odstraňuje duplicitu ochrany obchodního tajemství obsaženou v § 20 a § 53 obchodního zákoníku. 3
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of this PhD thesis is The Trade Name and Trade Secret. The aim of the thesis is to describe, analyze and review legal regulation of these in the Czech legal system. Doing this it is necessary to explore not only the Commercial Code (Obchodni zakonik), where both institutes are regulated, but also the civil, procedural, administrative and criminal law. Comparison with the foreign legal regulations, mainly the German, American and English, was made. How the law relating to those areas works in practice is illustrated on the judicature, not only present, but also the past one, for there is a loose link between the present regulation and the one of the First Republic. Because the Czech Republic is in the process of recodification of not only private, but also public law, regard was taken to the proposed legal regulation. The thesis is composed of seven chapters, each of them dealing with different aspects of the trade name and trade secret. Chapter One is introductory and describes the historical development of the trade name and trade secret in the Czech territory, from the times of Austria- Hungary to the present day. Further, the legal principles relating to those topics are discussed. The last part of this chapter contains thoughts about the legal character of the trade name and trade secret in the present regulation and in the new proposed Civil Code. Chapter Two is looking at the international law relating to the trade name and trade secret. In relation to the trade name, the most important piece of legislation to this day is the Paris Convention for the Protection of Industrial Property from 1883, which in its Article 8 requires informal protection of trade names; nevertheless the definition of the trade name is left to the national law. On the contrary the TRIPS agreement from 1994 contains the definition of the trade secret in its Article 39. The EU law deals with the procedural aspects of intellectual property law in the Directive 2004/48/ES, on the enforcement of intellectual property law. Chapter Three describes the present law on the trade name. The law defines the trade name in the Commercial Code in § 8 to 12. There is the distinction between the trade name of those persons registered in the commercial registry (Obchodni rejstrik), and those who are not registered. Those registered have the so called trade firm (obchodni firma) and those not registered have the trade name (obchodni jmeno). What are the rules governing the creation of the trade firm and trade name is outlined. The following chapter, Chapter Four, is about the trade secret. As the trade name, the trade secret is regulated in the Commercial Code, namely in its § 17 to 20. What can be the trade secret, who can have it, what is the difference between the trade secret and related rights like patent law, know-how and undisclosed information (§ 271 of the Commercial Code) is included in this chapter. The legal protection of the trade name and the trade secret is the subject of Chapter Five. This chapter is subdivided into two parts and describes both the private and public law protection. Private law protection, means that the proceeding is started from the initiative of the person, whose right was infringed, is contained in the Commercial Code. There is the distinction between the absolute protection against any person (erga omnes), which is in § 12, resp. § 20 and the relative protection under the unfair competition rules (inter partes) contained in § 53 and 54. Consideration, how the trade secret is protected during the court proceeding closes this chapter. Chapter Six contains the thoughts about the new proposed Civil Code, which changes the system of the private law. The new aim is to include as much of private law in the one Civil Code as possible. The proposed Civil Code was approved by the Government and is currently in the House of Representatives for consideration. It contains not only the civil law, but also the family law and partly the commercial law. In the future, the regulation of the trade name and the trade secret should be contained in the Civil Code. Conclusions are drawn in Chapter Seven. The thesis comes to the conclusion that the present regulation of the trade name and the trade secret suits in principle the practical needs of the developed economy. Nonetheless certain weak points are pointed out and possible changes are proposed. In relation to the trade name it is suggested to subsume the trade firm under the trade name, which would help the consistency of the legal regulation and would be in accord with the international agreements of the Czech Republic. Further on, it is proposed to liberalise the rules regulating the creation of the trade firm of the individual. Finally, the thesis contains the thoughts about suitability of one central commercial registry, instead of having seven courts to administer it. In relation to trade secret, the thesis concludes that the definition and protection of it is satisfactory, but emphasizes the need of preventative steps to avoid its breach. The proposed regulation of the trade secret in the new Civil Code and especially the simplification of legal protection in case of its breach are generally welcomed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Smlsalová, Ph.D. 993 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Smlsalová, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Smlsalová, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Macek 1010 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ivana Štenglová 891 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 214 kB