velikost textu

Proměny trampingu po roce 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny trampingu po roce 1989
Název v angličtině:
Transformations of tramping movement after 1989
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Pokorná
Vedoucí:
Jakub Grygar, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Katarína Synaková
Id práce:
124860
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tramping, biografie, kvalitativní výzkum, narativní rozhovor, politická změna
Klíčová slova v angličtině:
Tramping, biography, qualitative research, narrative interview, political change
Abstrakt:
Bakalářská práce „Proměny trampingu po roce 1989“ se zabývá změnami, kterými prošlo trampské hnutí po pádu komunistického režimu. Trampové byli před rokem 1989 pronásledováni a mohli se pouze velmi omezeně svobodně projevovat. Práce se snaží odpovědět na otázku, jak se trampové vyrovnali se svobodou, a jak změnila samotné hnutí. Výzkum byl proveden kvalitativním způsobem, protože se současnému trampingu odborná literatura téměř nevěnuje. V rozhovorech je postupováno podle metody autobiografického narativního rozhovoru. Ta umožňuje analyzovat změny, které informátoři zmínili, v kontextu jejich životního příběhu. V empirické části práce jsou představeny proměny trampingu, jejich důvody a hodnocení z pohledu vypravěčů. Tato část se také věnuje samotnému vlivu trampingu na jejich život a proměnám jejich vnímání hnutí v průběhu života. Přestože není v dnešní době tramping oficiálně zakázaný, zažívá podle trampů značná příkoří ze strany ochránců přírody. Musí se také vyrovnávat s výrazným úbytkem členů, jejichž řady porevoluční generace trampů nedokáže doplnit. Mimo informací o proměnách hnutí vyplývá z rozhovorů i nečekaně silný vztah subjektů k trampingu a jeho zásadní vliv na celý jejich život.
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis "Transformations of tramping movement after 1989" investigates changes, which the tramping movement underwent after the fall of the Communist regime. Tramps were persecuted before 1989 and could freely express themselves only in very limited ways. The work attempts to answer the question, of how tramps have coped with the new freedom and how it changed the movement itself. The research was carried out by qualitative means, because current tramping is almost totally neglected in expert literature. The method of autobiographical narrative interview was followed throughout the data collection process. It allows one to analyze the changes mentioned by the informants in the context of their life story. The empirical part of the thesis presents the changes of tramping, their origins, and their evaluations from the narrators’ perspectives. The part also investigates the impact of tramping itself on their lives and the changes of their perception of the movement throughout life. Despite tramping not being officially banned nowadays, tramping suffers significant hardship from state and national park rangers. It must also cope with a substantial loss in number of members, which the post-revolution generation of tramps cannot replenish. Apart from information on the movement transformations, an unexpectedly strong relationship of subjects to tramping and its major impact on their entire lives are evident.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Pokorná 959 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Pokorná 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Pokorná 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jakub Grygar, Ph.D. 433 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Katarína Synaková 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 235 kB