velikost textu

Exekuce prodejem nemovitostí se zaměřením na elektronizaci dražeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exekuce prodejem nemovitostí se zaměřením na elektronizaci dražeb
Název v angličtině:
Execution by sale of immovable property with a special view to the computer processing of the auctions
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Veronika Krbcová
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
124810
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Exekuce. Prodej nemovitosti. Dražba.
Klíčová slova v angličtině:
Execution. Real estate sale. Auction.
Abstrakt:
Abstrakt Exekuční řízení prodejem nemovitosti je upraveno zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnost (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato rigorózní práce je zaměřena na právní problematiku exekucí prodejem nemovitostí prováděných soudním exekutorem a přiblížení jejích jednotlivých procesních fází. Autor se dále zaobírá právním rozborem exekuce prodejem nemovitosti v kontextu s platnou právní úpravou a zaměřuje se na případné chyby a nedostatky současné právní úpravy. Podstatnou část práce autor věnuje zmapování principu elektronických dražeb a pokouší se o objasnění výhod, které elektronické dražby přinášejí oproti dražbám klasickým. S ohledem na přijetí zákona č. 396/2012 Sb., kterým byl novelizován exekuční řád a také občanský soudní řád, s účinností od 1.1.2013 autor dále vymezuje a analyzuje klíčové změny, které novela vnesla nejen do činnosti soudních exekutorů v rámci exekuce prodejem nemovitosti, ale zároveň do života dlužníků.
Abstract v angličtině:
Abstract Law enforcement procedure by a selling real estate is covered by Act No. 120/2001 Coll., on judicial officers and execution activities (the Execution Code), and also by Act No. 99/1963 Coll., the Civil Code Procedure. This dissertation is focused on legal issues of the execution by a selling real estate made by court distrainers and clarification of all procedural phases. The author is also concerned with legal analysis of the execution by a selling real estate in regulatory compliance and is focused on potentional mistakes and lacks of actual legal acts. Substantial part of this dissertation is devoted to the system of electronic auctions and the author tries to explain advantage of electronic auctions in comparison with classical auctions. With regard to passing an Act No. 396/2012 Coll., effective as of 1st of January 2013, that amended the Execution code and the Civil Cole Procedure, the author defines and analyses key changes that this amendment brings in the execution procedure in connection with execution by a selling real estate and also in the life of debtors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Veronika Krbcová 949 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Veronika Krbcová 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Veronika Krbcová 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 507 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB