velikost textu

Obligační statut spotřebitelských smluv ve vztazích s mezinárodním prvkem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obligační statut spotřebitelských smluv ve vztazích s mezinárodním prvkem
Název v angličtině:
Lex causae of consumer contracts with international element
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Barbora Bambulová
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
124806
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazky – nařízení Řím I – spotřebitel – dodavatel/obchodník
Klíčová slova v angličtině:
the Convention on the law applicable to contractual obligations 1980 - the Rome I Regulation – the applicable law – consumer – trader/provider
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce, vycházející z předešlé diplomové práce, se zabývá dvěma základními zdroji unijního práva, které se týkají obligačního statutu smluv s mezinárodním prvkem v oblasti občanskoprávních a obchodněprávních závazků, tj. Římské úmluvy a nařízení Řím I. Autorka vychází z původního zdroje, tj. Římské úmluvy, aby tak s ohledem na pozdější právní úpravu, nařízení Řím I, mohla lépe zachytit celkový právní vývoj v oblasti určení obligačního statutu u občanskoprávních a obchodněprávních smluv s mezinárodním prvkem v kontextu unijního práva. Výklad v této části rigorózní práce je tak výkladem spíše obecným, na něhož pak autorka navazuje částí druhou, zabývající se již konkrétně problematikou ochrany spotřebitele. Druhá část rigorózní práce se věnuje s ohledem na Římskou smlouvu a nařízení Řím I problematice spotřebitelských smluv, tj. smluv, které nejsou charakterizovány toliko druhem svého plnění, nýbrž povahou smluvních stran. V této souvislosti autorka rozebírá zejména základní pojmy, tak jak vyplývají z českého a unijního práva, a nastiňuje i jazykové nesrovnalosti zde se nacházející. Detailněji se autorka soustřeďuje na Směrnici o právech spotřebitelů, jež formou úplné harmonizace mění stávající čtyři směrnice, týkají se problematiky ochrany spotřebitele: směrnice 85/577/EHS o smlouvách uzavřených mimo obchodní prostory, směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, směrnice 97/7/ES o smlouvách uzavřených na dálku a směrnice 1999/44/ES o prodeji spotřebního zboží a zárukách. Práce je zakončena i nástinem vývoje v oblasti české úpravy určení obligačního statutu ve vztazích s mezinárodním prvkem, tj. přijetím nového zákona o mezinárodním právu soukromém v rámci rekodifikace českého soukromého práva. Celá práce je v jednotlivých částech doplněna o relevantní judikaturu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is based on the previous work of the author written as a thesis to terminate undergraduate studies in law. In the beginning, it covers two main sources of the EU law regarding the lex causae of contracts with an international element in the area of civil and commercial obligations, i. e. The Rome convention and the Rome I Regulation. In order to better capture the evolution in determination of the lex causae in commercial and civil contracts with an international element, the author introduces first the former and consequently in a comparative way, also the latter. Since this part of the thesis is presented in more general way, it follows that the author deals with the particular issue of consumer protection in the second part. The second part of the thesis covers the issue of consumer contracts as regards the Rome convention and the Rome I Regulation. While generally, contracts are characterized by their nature of performance, in the case of consumer contracts, it is the nature of contractual parties which is decisive. Regarding the consumer contracts, the author analyses the basic terminology of therein in the Czech and the EU context and also indicates possible linguistic problems. Furthermore, the author focuses more in detail on the Consumer Rights Directive which revises by the means of full harmonization the following previously adopted directives: Directive 85/577/EEC to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises, Directive 93/13/EEC on Unfair Terms in Consumer Contracts, Directive 97/7/EC on the Protection of Consumers in respect of Distance Contracts and Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees. At last, the thesis outlines the newest evolution in the Czech legislation concerning the determination of lex causae: the adoption of new Act on international private law which takes part of the re-codification process of the Czech private law. In addition, relevant case law is presented for each part of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Barbora Bambulová 963 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Barbora Bambulová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Barbora Bambulová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB