velikost textu

Mediální obraz farmářských trhů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz farmářských trhů
Název v angličtině:
Media Representation of Farmers´Markets
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Pokorná
Vedoucí:
Mgr. Lucie Macků
Oponent:
Mgr. Kristina Šemberová
Id práce:
124787
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Farmářské trhy, mediální obraz, životní styl, kvantitativní obsahová analýza, kvalitativní obsahová analýza, MF DNES, vliv médií
Klíčová slova v angličtině:
Farmers markets, media image, lifestyle, quantitative content analysis, qualitative content analysis, MF DNES, media influence
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce „Mediální obraz farmářských trhů“ je popsat vývoj mediálního obrazu pražských farmářských trhů, jak jej prezentovala MF DNES v roce 2010 a v první polovině roku 2011. Výzkum proběhl kombinací kvantitativní a kvalitativní analýzy a ankety mezi návštěvníky trhu. Výsledkem je srovnání tří analyzovaných období se zaměřením na vývoj hodnocení fenoménu farmářských trhů a prezentaci problémů, které jejich konání doprovázely. V analýze se ukázalo, že mediální obraz byl v roce 2010 nekritický. Články o farmářských trzích byly výrazně pozitivní a prezentovaly pouze kladné ohlasy. Trhy byly také spojovány s politikou jednotlivých městských částí, kterým byla přikládána zásluha za jejich založení. Přestože deník v první polovině roku 2011 začal informovat o problémech trhů, anketa mezi návštěvníky trhů ukázala, že negativní zprávy jejich nákupní chování a důvěru v trhy neovlivnily.
Abstract v angličtině:
The aim of the thesis "The media image of farmers' markets" is to describe the development of the media image of Prague farmers' markets, as presented by MF DNES in 2010 and the first half of 2011. The research was carried out using a combination of quantitative and qualitative analysis and of a survey among the market shoppers. The result is a comparison of the three analyzed periods and focuses on an evaluation of the phenomenon of farmers' markets and presentation of the problems that accompanied them. The analysis showed that the media image in 2010 was uncritical. Articles about farmers' markets were distinctly favorable, showing only positive feedback. Markets were also associated with policies of the respective Prague districts, which were given credit for establishing them. Although the daily began to report on problems of the markets in the first half of 2011, survey among the shoppers showed that negative messages did not affected their shopping behavior and confidence in markets.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Pokorná 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Pokorná 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Pokorná 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Macků 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kristina Šemberová 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 479 kB