velikost textu

Iracionalita vo vnímaní peňazí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Iracionalita vo vnímaní peňazí
Název v češtině:
Iracionalita ve vnímání peněz
Název v angličtině:
Irrationality in the perception of money
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Juhásová
Vedoucí:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Tomáš Želinský, Ph.D.
Id práce:
124768
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
mentálne účtovanie (mental accounting), behaviorálna ekonómia, rozhodovanie, ceny, descriptive invariance, hedonic editing, iracionalita
Klíčová slova v angličtině:
mental accounting, behavioural economics, decision making, prices, descriptive invariance, hedonic editing, irracionality
Abstrakt:
Abstrakt Iracionalita je fenomén, ktorý je prítomný vo všetkých stránkach života. Ľudia nekonajú z pohľadu ekonomickej teórie v mnohých situáciách racionálne a často krát si to ani neuvedomujú. Táto práca sa venuje problému iracionality pri vnímaní peňazí a približuje odchýlky od racionálneho rozhodovania sa. Najprv oboznamuje s tým, čím sa zaoberá behaviorálna ekonómia a aké má miesto medzi ostatnými vedami. Prináša prehľad histórie jej vzniku a osobností, ktoré najväčšmi ovplyvnili jej vývoj. Stručne sumarizuje najčastejšie používané metódy výskumu. Ďalej je priblížený koncept racionality, jednak z hľadiska klasickej ekonomickej teórie a tiež ako ho poníma behaviorálna ekonómia. Jadrom práce je experiment, ktorý je prejavom iracionality vo vnímaní peňazí, sú opísané štúdie, ktoré ho skúmali a nakoniec je popísaný prevedený vlastný prieskum, ktorý overuje prítomnosť neracionálneho správania sa.
Abstract v angličtině:
Abstract Irrationality is a phenomenon that can be seen in every aspect of human life. In many cases people do not behave rationally in terms of economic theory and they often do not even realise it. This thesis aims at problem of irrationality in the perception of money and describes anomalies in rational decision-making. First, it introduces the topics that behavioural economics is concerned with and its place among other sciences. It brings the overview of history of behavioural economics and the most influential people that are responsible for its evolution. Next, it briefly summarizes the most common research methods used. After that, the concept of rationality is described, both from classical economics and behavioural points of view. The core of the thesis is the experiment that is an example of irrationality in the perception of money. Studies that examined this problem are presented. Finally, a conducted survey is presented, which detects the presence of irrational behaviour.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Juhásová 723 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Juhásová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Juhásová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Tomáš Želinský, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 640 kB