velikost textu

Integrační politika Francie od 70. let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrační politika Francie od 70. let
Název v angličtině:
Integration policy in France from the 70´s to the present time
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dorota Šuráňová
Vedoucí:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Oponent:
RNDr Jan Kofroň, Ph.D.
Id práce:
124755
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
integrační politika, imigrační politka, přistěhovalci, asimilace, Francie
Klíčová slova v angličtině:
integration policy, immigration policy, immigrants, assimilation, France
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá francouzskou integrační politikou. Práce je rozdělena na tři části. První kapitola představuje teoretický rámec integračních politik. Jelikož je téma integrace velmi komplexní, jsou zde proto kromě samotných přístupů integrace uvedeny i další faktory, které samotnou integraci ovlivňují, tedy základní přístupy migrace a pojetí národa. Následující kapitola pojednává o historickém vývoji integračních politik. Jelikož integrace jde ruku v ruce s imigrací, jsou zde představeny i základní imigrační politiky v průběhu celého dvacátého století. Důraz je pak kladen na osmdesátá a devadesátá léta minulého století, kdy se začal formovat konkrétní postoj k integraci přistěhovalců. Tento přístup se pak projevil ve zcela konkrétních integračních opatřeních a politikách, které jsou uplatňovány vůči imigrantům dnes. O těchto konkrétních krocích pak pojednává poslední, tedy třetí kapitola. Zde jsou představeny současné praktické programy, které mají vést k co nejúplnější integraci cizinců ve Francii. Je zde také zmíněno, jaký vliv má na tyto konkrétní politiky Evropský Unie. Klíčová slova Francie, integrace, imigrace, integrační politiky, asimilace, přistěhovalci, integrační programy, vzdělání
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this bachelor thesis is French integration policy. The thesis is divided into three main chapters. The theoretical framework of integration policy is presented in the first chapter. Because of the complexity of integration problematic, there are also mentioned migration approaches and different conceptions of nation. These two influences widely affect the integration policy itself. Second chapter deals with the history of immigration and integration policies during the 20th century. There we can find the main immigrational flows, which changed the face of the country. The main points here are the theoretical debates about the frameworks of integration into the French society during the 80´s and 90´s. These debates directly influenced the current integrative programmes, which are the topic of the last chapter, where are presented the main programmes and steps which should lead to better integration of immigrants. There is also mentioned the influence of the European Union on the integration policies. Keywords France, integration, immigration, integration policy, assimilation, immigration, integration programs, education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dorota Šuráňová 918 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dorota Šuráňová 474 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dorota Šuráňová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dorota Šuráňová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Michel Perottino, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.32 MB