velikost textu

Aspirace dětí z dětského domova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspirace dětí z dětského domova
Název v angličtině:
Aspiration of children from children's homes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Weissová
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Oponent:
Mgr. Magdaléna Gorčíková
Id práce:
124726
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dětský domov, rodina, rodinné plány, partnerství, manželství, rodičovství, genderové role, rozvod.
Klíčová slova v angličtině:
Children´s home, family, family plans, partnership, marriage, parenthood, gender roles, divorce.
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Aspirace dětí z dětského domova“ pojednává o rodinných plánech a snech dětí z dětských domovů, tedy dětí, které nežijí v rodinném prostředí, které je jedním z hlavních socializačních činitelů a také zdrojem představ o budoucím životě. Hlavním cílem práce bylo ilustrovat rozdíly v rodinných plánech dětí z dětských domovů a dětí z rodin. V rámci této práce byla analyzována data pocházející z vlastního dotazníkového šetření u chovanců dětských domovů (N=127) starších patnácti let. Šetření se soustředilo na čtyři hlavní oblasti rodinného života, a to partnerství, manželství, rodičovství a rozdělení rolí v rodině. V práci byla využita také data z dalších tří kvantitativních šetření zaměřujících se na životní plány dětí z rodin. Data byla podrobena frekvenční a korelační analýze. Zároveň byly výsledky šetření dětí z dětských domovů a dětí z rodin komparovány mezi sebou. Na základě této analýzy a srovnání bylo odhaleno, že rodinné aspirace dětí z dětského domova se odlišují od aspirací dětí z rodin, a to ve většině komparovaných proměnných. Dále bylo odhaleno, že děti z dětských domovů jsou méně nakloněny rodinnému životu. Zároveň se však nepotvrdilo, že by děti, které byly přijaty do dětských domovů dříve, měly odlišné plány od dětí, které byly přijaty do ústavní péče později.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis „Aspiration of Children from Children´s Homes“ discusses family plans and dreams of children from children´s homes, who don´t live in family enviroment, which is one of the main socialization agencies and also origin of ideas of future life. Main purpuse of this thesis is to ilustrate differences between children from childrens homes and children from families. Survey of children in children´s home above 15 years old was made for this thesis (N=127). Survey focuses on four main areas of family life: relationships, marriage, parenthood and distribution of roles in family. Other three datasets from surveys of future plans of childrens from families were analyzed. Frequency and correlations analysis were used and results of these two groups were compared together. It was revealed that plans of children from children´s homes and children from families varies. Results show that children from children´s homes are less inclined to future family life. There was also no evidence of linkage between age at which children were institutionalized and their future family plans.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Weissová 1.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Weissová 457 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Weissová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Weissová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdaléna Gorčíková 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 239 kB