velikost textu

Does the probability to herd decrease when decisions are of higher importance? Experimental Approach

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Does the probability to herd decrease when decisions are of higher importance? Experimental Approach
Název v češtině:
Klesá pravděpodobnost stádového chování s rostoucí důležitostí rozhodnutí? Experiment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alžběta Kočová
Vedoucí:
PhDr. Lubomír Cingl
Oponent:
Ing. Aleš Maršál, M.A.
Id práce:
124722
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
neurčeno (23-N)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
stádové chování, informační kaskády, důležitost, experimentální ekonomie,
Klíčová slova v angličtině:
herding, informational cascades, importance, experimental economics
Abstrakt:
Abstrakt Ve své práci studuji efekt důležitosti rozhodnutí na sklon ke stádovému chování a co je v takové situaci omezeně racionální (bounded rational) a optimální strategie maximalizující užitek. Existující literatura o stádovém chování a důležitosti rozhodnutí je každá zvlášť shrnuta v jedné z částí. Jediný dosud provedený výzkum propojující důležitost rozhodnutí a stádové chování byl proveden v psychologii. Z toho důvodu je zahrnuto srovnání metodologie experimentální ekonomie a psychologických výzkumů společně s kritikou některých přístupů. Hlavní částí této práce je návrh experimentu, který se zaměřuje na rozlišení sklonu ke stádovému chování s ohledem na důležitost rozhodnutí. Lidé se rozhodují v kaskádě mezi dvěma možnostmi podle signálů, které dostanou, při osmi různých úrovních odměn, které je motivují ke správnému rozhodnutí, čím vyšší odměna, tím vyšší motivace. Každý dostane dva signály, jeden soukromý a jeden veřejný. V případech kdy jsou signály protichůdné a zároveň stejně informativní, jsou rozhodnutí sledována a porovnávána s ohledem na odlišné výše odměn. Hlavní hypotézou je, že lidé budou méně ovlivněni rozhodnutími ostatních s rostoucí důležitostí rozhodnutí. Je také navržena ekonometrická analýza dat. Klasifikace C92 Klíčová slova Stádové chování, informační kaskády, důležitost, experimentální ekonomie E-mail autora alzbeta.kocova@gmail.com E-mail vedoucího práce cingl@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis I study the effect of decision importance on propensity to engage in herding behaviour and what is bounded rational, optimal, utility maximizing strategy for agents. In the beginning, prior literature on herding behaviour and decision importance is reviewed. The only research connecting these two issues was done in psychology. Therefore a comparison and critique of psychological research versus experimental economics is provided in the methodological part. The main part of this thesis is designing an experiment aimed at differentiation of the propensity to engage in herding behaviour with respect to the importance of the decisions being made. People decide in a cascade among two option according to signals obtained. Eight different treatments are run, each with different size of monetary reward as a motivation. Everyone gets two signals, one private and one public. In situations when these signals are contradictory and of the same informativeness, decisions are measured and compared among treatments. Main hypothesis is that people are less likely to be influenced by other people´s decisions as the task importance rises. Also data analysis is outlined. JEL Classification C92 Keywords Herding behaviour, informational cascades, importance, experimental economics Author’s e-mail alzbeta.kocova@gmail.com Supervisor’s e-mail cingl@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Kočová 993 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Kočová 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Kočová 149 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lubomír Cingl 367 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Aleš Maršál, M.A. 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 656 kB