velikost textu

Uznávání odborné kvalifikace jako nástroj k výkonu povolání v členských státech EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uznávání odborné kvalifikace jako nástroj k výkonu povolání v členských státech EU
Název v angličtině:
Recognition of the professional qualification as a tooll for pursuing of the profession in the EU member states
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zuzana Tesař Rašková
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
124696
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo, zaměstnanost, uznávání odborné kvalifikace, regulovaná profese, volný pohyb osob, jednotný vnitřní trh, svoboda usazování, Evropská unie, primární a sekundární právo, směrnice, Smlouva o EU (SEU), Smlouva o fungování EU (SFEU), Soudní dvůr EU.
Klíčová slova v angličtině:
Individual Labour Law, Collective Labour Law, Employment, Recognition of Professional Qualifications, Regulated Profession, Free Movement of Persons, Single Internal Market, Freedom of Establishment, European Union, Primary and Secondary Law, Directive, The Treaty on European Union (TEU), The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), European Court of Justice.
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavním cílem předložené práce je analýza systému profesního uznávání v EU jakožto nástroje k přístupu a výkonu povolání jako důležitého předpokladu pro realizaci jedné ze čtyř základních svobod EU – volného pohybu osob. Bez ohledu na přijetí směrnice o odborných kvalifikacích v roce 2005 má oblast uznávání odborných kvalifikací v EU již poměrně dlouhou historii. Z právního hlediska je tato právní úprava významná, protože zajišťuje funkčnost svobody volného pohybu osob, z hlediska praktického je naopak významná proto, že požadavky na odbornou kvalifikaci a s nimi související požadavky na jinou způsobilost často představují fakticky největší překážky a bariéry v rámci jednotného trhu EU. Mobilita kvalifikovaných odborníků je v Evropské unii zatím na poměrně nízké úrovni. Do jisté míry by nedostatek odborníků mohli vyřešit lidé s odbornou kvalifikací získanou mimo EU, kteří v současné době čelí velkým problémům s uznáním své kvalifikace. Aby odborníci mohli plně těžit ze svobody pohybu, musí být jejich kvalifikace jednoduše uznaná v ostatních členských státech. Je tudíž nezbytné, aby směrnice o odborných kvalifikacích stanovila jasná a jednoduchá pravidla pro uznávání odborných kvalifikací. Odhaduje se, že samotný systém automatického uznávání na základě harmonizovaných požadavků na minimální odbornou přípravu platí pro 6,4 milionu občanů. Uznávání odborných kvalifikací je klíčem k tomu, aby se základní svobody vnitřního trhu staly pro občany EU skutečností!
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main objective of this work is to analyse the system of recognition of professional qualifications within the EU as a tool to access and pursue a certain profession. It is an important condition for the realization of one of the fundamental EU freedoms, which is free movement of labour. Regardless of the adoption of the Professional Qualifications Directive in 2005, the area of recognition of professional qualifications has quite a long history in the EU. From a legal point of view this legislation is important because it provides the functionality of the free movement of labour. Mobility of qualified professionals in the European Union is still at a relatively low level. To some extent, these skills shortages could be filled by people with professional qualifications obtained outside the EU, who however currently face major problems in having their qualifications recognized. To take full advantage of the freedom of movement, their qualifications must be easily recognized in other Member States. It is therefore essential that the Professional Qualifications Directive sets out clear and simple rules for the recognition of professional qualifications. Millions of professionals in Europe benefit from these rules nowadays. It is estimated that the system of automatic recognition on the basis of harmonized requirements for minimum training applies to 6.4 million citizens. Recognition of professional qualifications is the key to ensure that the fundamental freedoms of a single market become reality for EU citizens!
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Tesař Rašková 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Tesař Rašková 242 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Tesař Rašková 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 402 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 788 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 321 kB