velikost textu

Vyživovací povinnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyživovací povinnost
Název v angličtině:
The Maintenance Obligation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Markéta Dlouhá
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
124688
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodinné právo, vyživovací povinnost, všechny druhy vyživovací povinnosti
Klíčová slova v angličtině:
family law, support obligation, all categories of the maintenance obligation
Abstrakt:
Vyživovací povinnost Resumé Rigorózní práce se věnuje tématu vyživovací povinnost, přičemž se zabývá všemi druhy vyživovací povinnosti. Vyživovací povinnost je jedním z institutů rodinného práva, který zahrnuje řadu vzájemných práv a povinností a týká se každého z nás, ať už jako povinného či jako oprávněného. Rigorózní práce se zaměřuje na srovnání právní úpravy vyživovací povinnosti obsažené v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, s právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. První kapitola rigorózní práce jednak osvětluje základní pojmy této problematiky, jako výživné a vyživovací povinnost, jednak se zabývá funkcí vyživovací povinnosti. Další kapitola rigorózní práce pojednává o právní úpravě vyživovací povinnosti v historickém kontextu a zaměřuje se na právní úpravu v občanském zákoníku 2012 a důvody jeho přijetí. Dále rigorózní práce shrnuje jednotlivé druhy vyživovací povinnosti a věnuje se vzájemným vztahům mezi nimi. Rigorózní práce rovněž blíže osvětluje základní podmínku trvání vyživovací povinnosti a jednotlivá kritéria pro stanovení rozsahu vyživovací povinnosti, která jsou společná pro všechny druhy vyživovací povinnosti. V sedmé až dvanácté kapitole rigorózní práce jsou podrobně rozvedeny jednotlivé druhy vyživovací povinnosti, a to vyživovací povinnost rodičů k dětem, vyživovací povinnost dětí k rodičům, vyživovací povinnost mezi předky a potomky a dále vyživovací povinnost mezi manžely, vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely a konečně výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce. Jednotlivé kapitoly se vždy zaměřují zejména na právní úpravu konkrétní vyživovací povinnosti v zákoně o rodině a v občanském zákoníku 2012, na subjekty konkrétní vyživovací povinnosti, dále na kritéria pro stanovení rozsahu této povinnosti, dobu trvání a způsob plnění výživného. Ve třinácté kapitole rigorózní práce jsou zmíněna společná pravidla pro výživné, a to promlčení, přiznání výživného, započtení a splnění výživného za jiného. V závěru rigorózní práce jsou shrnuty poznatky zjištěné při jejím zpracování, zejména ohledně srovnání právní úpravy vyživovací povinnosti v zákoně o rodině a v občanském zákoníku 2012 a zhodnoceny přínosy a případné nedostatky nové právní úpravy.
Abstract v angličtině:
The Maintenance Obligation Resume The thesis is concerning maintenance obligation issue whereas is taking into account all categories of the maintenance obligation. The maintenance obligation is one of the family law juridical institutes that includes number of correlative rights and duties and applies to anyone whether in the position of obligor or obligee. The thesis is aimed to compare legal regulations related to the maintenance obligation presented in the Act no 94/1963 of the Coll. on family, as amended by subsequent acts, with legal enactment in Act no 89/2012 Coll., Civil Code, as amended by subsequent acts. First chapter of the thesis highlights basic terms of the problem as the alimony and the maintenance obligation, and also explains the function of the maintenance obligation. Next chapter of the thesis introduces legal regulation related to the maintenance obligation from historical view and focuses on the legal regulation in the Civil Code 2012 and the reasons of its enactment. As next, the thesis summarizes individual categories of the maintenance obligation and follows mutual relations among them. The thesis also specifies basic condition for the duration of the maintenance obligation and also particular criteria for the formulation of the extension concerning maintenance obligation, that are common for all categories of maintenance obligation. The thesis describes in details particular forms of the maintenance obligation from the seventh to the twelfth chapter, namely the maintenance obligation between parents and children, between predecessors and descendants, between spouses, between divorced spouses, and finally the alimony and compensations of some expenses in single mothers. Individual chapters are focused particularly on legal enactment of certain maintenance obligation category in the Act on family and in the Civil Code 2012, also on criteria defining the range, length, and form of performance of the child maintenance. In the thirteenth chapter of the thesis are mentioned joint laws for the maintenance obligation, namely the expiration of rights, ordering the alimony, allowance, and payment of the maintenance for another person. Facts discovered during the elaboration of the thesis are summarized in the end of the thesis, especially these concerning the comparison of legal enactment of the maintenance obligation in the Act on family and in the Civil Code 2012. There is also present an assessment of benefits and possible imperfections of the new legal regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Dlouhá 825 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Dlouhá 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Dlouhá 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 23 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 138 kB