velikost textu

Civilní spory o neplatnost závěti a listiny o vydědění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Civilní spory o neplatnost závěti a listiny o vydědění
Název v angličtině:
Civil disputes over invalidity of will and list of disinheritance
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Monika Čírtková
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Id práce:
124686
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Závěť, Listina o vydědění, Spor
Klíčová slova v angličtině:
Testament, Deed of disinheritance, Dispute
Abstrakt:
Tématem práce jsou Civilní spory o neplatnost závěti a listiny o vydědění. Nejrozsáhlejší část mé práce je věnována sporům o platnost závěti. Snažila jsem se popsat co nejvíce sporů, se kterými se může soudní komisař setkat v rámci dědického řízení. Uvedeny jsou nejen případy, kdy spor musí vyřešit notář, ale i spory, kdy musí účastníky odkázat k podání žaloby k civilnímu soudu. Součástí této kapitoly jsou také spory, které by případně mohly vzniknout a mnou navrhovaná řešení. Jedna z kapitol je rovněž věnována vydědění. Zaměřila jsem se nejen na náležitosti listiny o vydědění, ale i na samotné důvody vydědění. Jednotlivě jsem uvedla a popsala všechny čtyři důvody pro vydědění. Součástí této kapitoly jsou rovněž případy z praxe.-- --- Přínos mé práce spatřuji zejména v tom, že jsem se blíže seznámila s nejrůznějšími civilními spory o neplatnost závěti a listiny o vydědění. Dozvěděla jsem se, jak takové spory řešit.
Abstract v angličtině:
The theme of my thesis is Civil disputes over invalidity of will and list of disheritance. The most extensive part of my paper is devoted to testaments lawfulness proceedings. I narrated numerous practical cases of inheritance proceedings, which may be met by the notary. Not only cases which must be solved by the notary are pointed out, but also cases when the litigation has to be passed on the civil action. As a part of this chapter, I also listed some theoretical litigations and their solutions according to my very best knowledge. One of the chapters is devoted to the disinheritance deed. I focused on the necessities of this act as well as on the every reasons for the disinheritance. I listed out all four of these reasons and supported them with commentaries, explanations and practical examples. -- --- I see the main contribution of this paper in a fact that I familiarised myself with various civil proceedings regarding the validity of the testament and disinheritance deed. I learned how to deal with such cases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Čírtková 766 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Čírtková 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Čírtková 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB