velikost textu

Ochrana osobnosti v mediálním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana osobnosti v mediálním právu
Název v angličtině:
The Protection of Personality in Media Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ondřej Brostík
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
124683
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana osobnosti, mediální právo, ochrana osobnosti v soudní judikatuře
Klíčová slova v angličtině:
protection of personality, media law, protection of personality in judicature
Abstrakt:
Abstrakt Ochrana osobnosti v mediálním právu Cílem této rigorózní práce je zhodnotit a analyzovat právní institut ochrany osobnosti, a to jednak z hlediska obecné občanskoprávní úpravy a jednak také z pohledu příslušných institutů z oblasti mediálního práva. Vzhledem k tomu, že zákonná úprava ochrany osobnosti je z velké míry dotvářena rozhodovací praxí soudů je v této práci kladen důraz zejména na rozbor relevantní judikatury. S ohledem na budoucí rekodifikaci soukromého práva v České republice se práce věnuje také právní úpravě ochrany osobnosti „de lege ferenda“. První část definuje a vymezuje základní pojmy, týkající se obecné právní úpravy ochrany osobnosti. Tato část práce podává komplexní výklad platné právní úpravy tohoto institutu obsažené v občanském zákoníku včetně popisu vztahů mezi jednotlivými pojmy a poukazuje také na některé otázky spojené se současnou právní úpravou. Ve druhé části se autor zaměřuje na problematiku mediálního práva a zejména pak na rozbor specifických institutů ochrany osobnostních práv, které jsou v mediálním právu obsaženy. Těmito instituty jsou zejména právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení. Další část práce je věnována podrobné analýze některých vybraných otázek ochrany osobnosti z pohledu judikatury soudů. Do těchto vybraných otázek byl zařazen konflikt práva na ochranu osobnosti a práva na svobodu projevu, analýza rozdílného posuzování skutkových tvrzení a hodnotících úsudků, rozbor specifického hodnocení ochrany osobnosti osob veřejně činných a výklad určování aktivní a pasivní legitimace ve věcech ochrany osobnosti. K podrobné analýze byly tyto konkrétní problémy zvoleny z toho důvodu, že v souvislosti s nimi vyvstává v praxi velké množství otázek, jejichž zodpovězení je nezbytné pro uplatnění jak občanskoprávních prostředků ochrany osobnosti, tak také zvláštních prostředků mediálního práva. Poslední část práce pak podává komplexní výklad práva na ochranu osobnosti „de lege ferenda“ obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Autor v této části podává ucelený rozbor budoucí právní úpravy ochrany osobnosti, ale zejména také kritickou analýzu připravovaných změn a zamýšlí se nad jejich možným vlivem na aplikační praxi. Tato rigorózní práce se ve svém souhrnu zabývá problémy, které se v praxi při uplatňování ochrany osobnosti nejčastěji objevují, hodnotí současnou judikaturu českých i zahraničních soudů a upozorňuje také na aspekty, kterým se odborná literatura nevěnuje příliš podrobně.
Abstract v angličtině:
Abstract The Protection of Personality in Media Law The aim of this thesis is to investigate and analyze legal relations arising from the protection of personality in terms of general civil law on the one hand, and on the other hand in relations to the institutes of media law. The thesis puts emphasis on the analysis of the relevant judicature because legal protection of personality is significantly amended by the case law. With regard to the future re-codification of private law in the Czech Republic, the thesis also pursues the question of legal protection of personality “de lege ferenda”. The first chapter defines and specifies general terminology concerning the system of protection of personality. This part provides a comprehensive interpretation of the relevant regulations in the Civil Code concerning the protection of personality, describes the mutual relation between the terms, and points out some issues of the current legislation. In the second chapter the author focuses on the issues of media law. Special attention is paid to the analysis of the specific institutes of protection of personal rights in media law, the right of reply and the right of subsequent notification. The next chapter provides a detailed analysis of selected questions from the perspective of the relevant judicature. These questions are related to the conflict between the protection of personality and the freedom of speech, the analysis of different adjudication of the factual statements and evaluative opinions, the analysis of particularities of protection of personal rights of publicly employed people, and the interpretation of active and passive legitimacy determination. These specific problems were selected because they are common for the application of civil remedies as well as for the special legal institutes of media law. The last chapter provides a comprehensive interpretation of the protection of personality “de lege ferenda” contained in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. Here the author not only gives an complete argument in regards to the future of the law on protection of personality, but also critically analyzes the upcoming changes and discusses their possible impact on the legal practice. The thesis deals with problems that frequently arise in judicial practise of the protection of personality, sums up the relevant current judiacture of Czech and foreign courts and deals also with problems often ignored by the literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Brostík 943 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Brostík 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Brostík 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB