velikost textu

Využívání činnostně pojaté výuky přírodopisu na 2. stupni základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využívání činnostně pojaté výuky přírodopisu na 2. stupni základních škol
Název v angličtině:
Teaching of science based on activity of students at lower secondary education
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Tereza Šidláková
Oponenti:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Id práce:
124652
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tématem práce je využívání činnostně pojaté výuky v hodinách přírodopisu na druhém stupni základních škol. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První teoretická část se zabývá historií, charakteristikou a strukturou činnostního vyučování, jeho postavení ve školských dokumentech, výukovými metodami a organizačními formami podporující činnostně pojatou výuku v hodinách přírodopisu. Součástí teoretické části jsou dále didaktické zásady výuky přírodopisu, které by měl učitel dodržovat při jakémkoliv typu výuky. Teoretická část dále obsahuje kapitolu, která se zabývá prezentacemi V Microsoft PowerPointu a jejich vymezením v rámci edukačního procesu. Cílem výzkumné části je na základě dotazníkového šetření zjistit signifikantní data a odpovědi na otázky vyplývající z charakteru výzkumu, popřípadě verifikovat stanovené hypotézy výzkumu. Výzkumné šetření je zaměřené na učitele přírodopisu v prostředí druhého stupně pražských a středočeských základních škol a jejich vztahu k činnostně pojaté výuce. Klíčové pojmy: činnostně pojatá výuka, výukové metody a organizační formy podporující činnostně pojatou výuku.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is use of a kind of activity-based teaching in biology lessons in lower secondary school. The thesis is made up of two main parts. The first theoretical part deals with history, characteristic and structure of class work activity learning, its role in school documents, teaching methods and organizational forms of teaching supporting class work activity learning in biology lessons. Another part of the theoretical part is fundamentals in biology lessons that teacher should abide by regardless of the type of teaching. The theoretical part contains a part which deals with presentations in Microsoft PowerPoint and their definition in educational process. The purpose of the experimental part based on a questionnaire for teachers of biology is to find out important facts and the answers to the questions which follow from the nature of the research, and additionally to verify stated hypothesises of the research. The research focuses on teachers of biology at lower secondary school in schools situated in Prague and central Bohemia. Key words: activity-based teaching, teaching methods and organizational forms supporting activity-based teaching
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tereza Šidláková 2.37 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Tereza Šidláková 69 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tereza Šidláková 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tereza Šidláková 12 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB