velikost textu

Motivační práce učitele matematiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivační práce učitele matematiky
Název v angličtině:
Motivation work of a teacher of Mathematics
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ivana Stoupová
Oponenti:
RNDr. Alice Bílá, Ph.D.
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Id práce:
124650
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika (RIGO M)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
motivace, matematika, motivační podnět, metoda CLIL
Klíčová slova v angličtině:
Motivation, Mathematics, Motivational stimulus, CLIL
Abstrakt:
Název práce: Motivační práce učitele matematiky Autor: Mgr. Ivana Stoupová Katedra: Katedra matematiky a didaktiky matematiky Abstrakt: Tématem této práce je motivace žáků ve výuce matematiky. Práce navazuje na diplomovou práci, kterou jsem napsala před dvaceti lety. Cílem práce je porovnání situace ve výuce matematiky a srovnání názorů učitelů na různé motivační podněty před dvaceti lety a nyní, k souhrnu motivačních aktivit pro učitele matematiky doplnění nových moderních aktivit, které dříve k dispozici nebyly, a hledání nových možností motivace žáků k výuce matematiky. V práci se zabývám pojmem motivace obecně, poté konkrétně motivací ke studiu matematiky. Dále zde předkládám výsledky a srovnání výzkumů provedených v roce 1992 a 2012, hodnotím vztah žáků k matematice, uvádím konkrétní možnosti využití moderní techniky v hodinách matematiky a podrobně představuji perspektivní metodu CLIL společně s výsledky vlastního výzkumu, týkajícího se této metody. Přínosné je, že práce přináší souhrnný pohled na motivační práci učitele matematiky a tím by mohla posloužit jako pomůcka či inspirace pro učitele. Klíčová slova: motivace, matematika, motivační podnět, metoda CLIL
Abstract v angličtině:
Title: Motivation work of a teacher of Mathematics Author: Mgr. Ivana Stoupová Department: Department of Mathematics and Mathematical Education Abstract: The topic of this work is the motivation of pupils in teaching of Mathematics. This work is connected to my Graduation Thesis, which I wrote 20 years ago. The aim of the work was comparison of the situation in teaching of Mathematics and confrontation of opinions of teachers on different motivation impulses 20 years ago and nowadays; completion new modern activities, which did not formerly exist and searching new possibilities of motivation of pupils in Mathematics teaching. I am generally concerned with conception of motivation in this work, by results and comparison of research, which were carried out in 1992 and 2012, I evaluate relation of pupils to mathematics, I mention particular options of use of state of art techniques in mathematics classes, and I in detail introduce the perspective method CLIL together with results of my own research, which is focused to this method. Valuable is that this work gives comprehensive overview to motivation work of teacher of Mathematics; and this could serve as aid or inspiration for other teachers. Keywords: Motivation, Mathematics, Motivational stimulus, CLIL
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ivana Stoupová 2.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ivana Stoupová 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ivana Stoupová 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Alice Bílá, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 319 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 25 kB