velikost textu

Změny metabolismu železa a jeho regulace u nemocných v konečné fázi onemocnění ledvin léčených hemodialýzou a transplantací ledviny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny metabolismu železa a jeho regulace u nemocných v konečné fázi onemocnění ledvin léčených hemodialýzou a transplantací ledviny
Název v angličtině:
Changes in the iron metabolism and its regulation in patients with end-stage renal disease treated by hemodialysis and kidney transplantion
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Terezie Turková Sedláčková, Ph.D.
Školitel:
Prof.MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Id práce:
124592
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
Program studia:
Biochemie a patobiochemie (P1412)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Železo je důležitý biogenní stopový prvek, který se v organismu významně účastní mnoha buněčných pochodů. Zároveň se však díky svým vlastnostem může účastnit tzv. Fentonovy reakce, při které vzniká toxický hydroxylový radikál. Jeho vzniku je třeba zabránit, a proto je metabolismus železa v organismu velice pečlivě regulován. Na buněčné úrovni se regulace účastní systém IRPs-IREs (Iron Responsive Proteins-Iron Responsive Elements) a na systémové úrovni se regulace účastní peptidový hormon hepcidin. Hepcidin byl objeven v roce 2000 jako peptid s antimikrobiálními vlastnostmi. Později se ukázalo, že hraje klíčovou roli v regulaci metabolismu železa. Cílem účinku hepcidinu je ferroportin-jediný buněčný exportér železa. Exprese hepcidinu je snižována anémií a hypoxií a zvyšována nadbytkem železa a zánětem. Hemodialyzovaní pacienti často trpí anémií, která je způsobena mnoha faktory, např. nedostatečnou tvorbou erythropoetinu, chronickým zánětem, chronickým oxidačním stresem, krevními ztrátami při hemodialýze či sníženou životností červených krvinek. Na našem pracovišti jsme provedli celkem tři studie na pacientech s terminálním onemocněním ledviny a naším cílem bylo zjistit vztah hepcidinu a dalších parametrů metabolismu železa, zánětu a erythropoesy. Předpokládali jsme, že tento vztah bude úzký. Naše výsledky ukázaly, že hodnocení stavu metabolismu železa u pacientů s terminálním onemocněním ledviny je poměrně obtížné. Očekávali jsme, že hepcidin, považovaný i za jeden z markerů zánětu, bude kopírovat hladiny zánětlivých ukazatelů, jako jsou CRP a IL-6. Zároveň se předpokládalo, že bude existovat závislost mezi úrovní glomerulární filtrace nebo reziduální funkce ledvin a hladinou hepcidinu. Hladiny hepcidinu a zánětlivých markerů byly sice vyšší u hemodialyzovaných pacientů ve srovnání s kontrolními osobami, mezi těmito parametry se ale jak u pacientů, tak u kontrol neprokázala žádná výrazná asociace; pokud existovala korelace, byla slabá. Zdá se, že hladina hepcidinu u hemodialyzovaných pacientů je ovlivněná celou řadou faktorů, které na ni působí komplexně. Určitě mezi ně patří zánět, který ale možná nemá nejzásadnější vliv, dále třeba i anémie, hypoxie, retence hepcidinu, tvorba hepcidinu tukovou tkání při zlepšení nutričního stavu, snaha zabránit infekci, diurnální variabilita hepcidinu či jeho intra-individuální variabilita. V budoucnu bude také třeba dořešit preanalytické, analytické a klinické aspekty stanovení hepcidinu. Až se podaří toto vyřešit, bude teprve možné opravdu říci, jak moc užitečný je hepcidin v posouzení stavu metabolismu železa v organismu. Snahy pro zlepšení této situace jistě budou sílit, protože už nyní je hepcidin zkoumán i v řadě jiných oborů než jen v nefrologii či hematologii.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Iron is a very important biogenous trace element, which is involved in many of cell processes in organism. For its character iron can be also involved in Fenton reaction, where a toxic hydroxyl radical is produced. The iron metabolism is very carefully regulated in order to avoid formation of hydroxyl radical. Iron Responsive Proteins-Iron Responsive Elements (IRPs-IREs) system is involved in the regulation of iron metabolism on cell level, small peptide hormon hepcidin is involved in the regulation on systemic level. Hepcidin was discovered in 2000 as a peptide with antimicrobial properties. It is a key regulator of iron metabolism, as was discovered later. The target of hepcidin is ferroportin-the only known iron cell exporter. The expression of hepcidin is downregulated by hypoxia and anemia and upregulated by iron overload and inflammation. Hemodialyzed patients suffer from anemia very often. This anemia is caused by many factors, e.g. inadequate production of erythropoietin, chronic inflammation, chronic oxidative stress, blood loss during hemodialysis process or lower lifetime of red blood cells. We realized three studies on the patients with end-stage renal disease in our laboratories. Our aim was to find a relationship of hepcidin and other parameters of iron metabolism, inflammation and erythropoiesis. We expected that this relationship should be close. Our results showed, that the evaluation of iron metabolism status in patients with end- stage renal disease is quite difficult. We expected that hepcidin, which is considered to be one of the inflammatory markers, would copy the levels of other parameters of inflammation as CRP and IL-6. We also expected, that the relation between glomerular filtration or residual kidney function and hepcidin level would exist. The levels of hepcidin and inflammatory markers were higher in hemodialyzed patients compared to the healthy controls, but no strong correlation between these parameters was found. The hepcidin level in patients with end-stage renal disease seems to be influenced by many factors, which effect complexly. It is inflammation, which is maybe not the most crucial factor, anemia, hypoxia, hepcidin retention, production of hepcidin by the fat tissue in patients with better nutritional status, defence against infection, diurnal variability of hepcidin or its intra-individual variability. There is necessary to solve some preanalytical, analytical and clinical aspects of hepcidin estimation in future. Then we will be able to consider the usefullness of hepcidin determination. The efforts for improvement of this situation will be stronger, because hepcidin is investigated in the other medical fields than only in nephrology or hematology at the moment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Terezie Turková Sedláčková, Ph.D. 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Terezie Turková Sedláčková, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Terezie Turková Sedláčková, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ing. Terezie Turková Sedláčková, Ph.D. 757 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. 248 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 1.47 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 449 kB