velikost textu

Sociální politika České republiky ve vztahu k rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi a její účinnost v boji proti sociální exkluzi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální politika České republiky ve vztahu k rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi a její účinnost v boji proti sociální exkluzi
Název v angličtině:
Social policy of the Czech Republic in relation to families with disabled children and its effectiveness in the fight against social exclusion
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Jiroušková
Vedoucí:
Mgr. Karolína Dobiášová
Oponent:
Mgr. Alžběta Zrcková
Id práce:
124577
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální politika, rodinná politika, handicapované děti, zdravotní znevýhodnění, sociální exkluze, sociální inkluze, účinnost sociální politiky
Klíčová slova v angličtině:
social policy, family policy, handicapped children, disability, social exclusion, social inclusion, effectiveness of the social system
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Sociální politika České republiky ve vztahu k rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi a její účinnost v boji proti sociální exkluzi“ se zabývá problémem rizika sociálního vyloučení rodin, které pečují o zdravotně znevýhodněné dítě. Teoretická část práce obsahuje shrnutí teoretických a hodnotových konceptů, které se k tématu váží, a dále se věnuje konceptualizaci pojmů, které jsou pro téma bakalářské práce zásadní. V analytické části jsou vymezeny hlavní nástroje sociální politiky České republiky ve vztahu k rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi a na základě provedených rozhovorů s konkrétními rodinami je zhodnocen systém sociální pomoci v rámci sociálního zabezpečení zmíněných rodin z pohledu jeho uživatelů. Na základě provedených rozhovorů jsou rovněž identifikovány hlavní problémy, se kterými se rodiny se zdravotně znevýhodněnými dětmi potýkají. Z provedeného výzkumu především vyplývá, že rodiny, které pečují o zdravotně znevýhodněné dítě se potýkají s mnoha problémy, mnohdy existenčního charakteru, a systém sociální pomoci rodin se zdravotně znevýhodněnými dětmi neposkytuje zmíněným rodinám dostatečnou ochranu proti riziku sociální exkluze.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis „Social policy of the Czech Republic in relation to families with disabled children and its effectiveness in the fight against social exclusion“ deals with the problem of the risk of social exclusion of families who take care of the disabled children. The theoretical part contains a summary of theoretical concepts and values which bind to the topic, and includes the conceptualization of terms that are the subject of this thesis essential. In the analytical part are defined the main instrument of social policy in the Czech republic in relation to families with disabled children and based on interviews with concrete families there is an assessment of the social security system of familes with disabled children from the perspective of its users. Based on interviews are also identified the main problems which families with disabled children face. The conducted research shows that families who take care of disabled children are faced with many problems especially existencial and the social help system of families with disabled children does not sufficiently protect against the risk of social exclusion of mentioned families.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Jiroušková 869 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dominika Jiroušková 357 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Jiroušková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Jiroušková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karolína Dobiášová 370 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alžběta Zrcková 1.13 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr. 152 kB