velikost textu

Sociální a ekonomické dopady ukrajinské imigrace v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální a ekonomické dopady ukrajinské imigrace v České republice
Název v angličtině:
Social and economic impacts of Ukrainian immigration in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Hluštíková
Vedoucí:
PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D.
Oponent:
Jitka Lešanovská
Id práce:
124572
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
migrace, imigrace, pracovni trh, Ceska republika, Ukrajina
Klíčová slova v angličtině:
migration, immigration, labour market, Czech Republic, Ukraine
Abstrakt:
Abstrakt Ukrajina je v současné době jedním z největších exportérů zahraniční pracovní síly, která má nejvýznamnější zastoupení i v České republice. Tato práce na základě dostupné literatury shrnuje význam a obecné dopady migrace, zvláště pak remitencí, a přináší přehled o vývoji a příčinách ukrajinské migrace. Empirická část práce se zabývá vývojem remitencí v čase a vychází z teorie klesajících remitencí. Hlavním cílem této práce je ověřit, zda má doba pobytu v zahraničí skutečně vliv na výší remitencí, a zda se liší remitenční chování trvalých a dočasných migrantů. K tomuto účelu jsou použita data z projektu vedeného MIRPAL (Migration and Remittance Peer Assisted learnings), který mapuje situaci ukrajinských migrantů v sedmi zemích EU. Bylo zjištěno, že s rostoucí délkou pobytu v cizí zemí klesá sklon k zasílání remitencí, na jejich výši ale neměl čas žádný vliv. Překvapivě však nebyl prokázán účinek plánovaného návratu na Ukrajinu ani na výši remitencí, ani na sklon k zasílání. Rozhodující vliv mají především rodinné vazby a příjem migranta, což potvrzuje čistě altruistické motivy ukrajinských migrantů. JEL Klasifikace: F22, F24, J21, J24 Klíčová slova: migrace, remitence, Ukrajina, Česká republika, hypotéza klesajících remitencí
Abstract v angličtině:
Abstract Ukraine is currently one of the largest exporters of foreign labour force, which among other countries has a significant share in the Czech Republic. Based on available literature this thesis summarizes meaning and general impact of migration, especially remittances, and brings an overview of history and causes of Ukrainian migration. The empirical part deals with the evolution of sending remittances in time based on the remittance decay hypothesis. The main purpose of this thesis is to verify whether the duration of a stay abroad has a real impact on the amount of remittances, and whether the remittance behaviour differs for permanent and temporary migrants. Data from questionnaire survey in seven EU member countries provided by MIRPAL (Migration and Remittance Peer Assisted learnings) were used for this analysis. It was determined that propensity to remit declines rapidly with increasing length of stay abroad. However, there was no impact of time on the amount of remittances. Surprisingly, the effect of planned return wasn't proven in relation to the amount nor to propensity to remit. The crucial impact lies in family ties and income, both of which support pure altruistic motives of Ukrainian migrants. JEL Classification: F22, F24, J21, J24 Key words: migration, remittances, Ukraine, Czech republic, remittances decay hypothesis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Hluštíková 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Hluštíková 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Hluštíková 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jitka Lešanovská 999 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 652 kB