velikost textu

Postavení německých částí českých zemí z hlediska Rokkanova modelu centrum a periferie: Případ Rakousko-Uherska a Československa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení německých částí českých zemí z hlediska Rokkanova modelu centrum a periferie: Případ Rakousko-Uherska a Československa
Název v angličtině:
The position of the German parts of the Czech lands in terms of Rokkan's model of center and periphery: The case of Austria-Hungary and Czechoslovakia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Tilcer
Vedoucí:
PhDr. et Dipl.Pol. Martin Jeřábek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jitka Gelnarová, PhD.
Id práce:
124552
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
centra a periferie,Československo, Rakousko-Uhersko, česko-německé vztahy
Klíčová slova v angličtině:
center and periphery, Czechoslovakia, Austria-Hungary, the Czech-German relations
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se zabývá oblastí českého pohraničí ve dvou po sobě jdoucích obdobích. Jedná se o období Předlitavska mezi lety 1867-1918 a období Československa v letech 1918-1938. Hlavní náplní práce je srovnání těchto období z pohledu Rokkanova modelu center a periferií. Srovnání probíhá skrze tři dimenze, a to vojensko- administrativní, ekonomickou a kulturní. Aplikaci teorie předchází teoretická část, ve které jsou vymezeny a rozvedeny základní pojmy Rokkanovy koncepce. Následující aplikace teorie nejprve zkoumá období Předlitavska, ve kterém je přiblížen stranický systém a jeho vývoj až do nástupu fáze masové politiky. Zároveň jsou zde zkoumány elity českých Němců a jejich role v Předlitavsku. Práce se také zaměřuje na průmysl českého pohraničí a jeho pozici v rámci celé monarchie. V neposlední řadě bude rozebrán celkový kulturní ráz oblasti a jeho. U případu Československa je proveden podobný rozbor jednotlivých faktů, které jsou v poslední části aplikace teorie porovnány s případem Předlitavska na základě zjištěných faktů.
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with the case of Czech border in two consecutive periods –period between 1867-1918 and period of First Czechoslovak Republic. The main scope of work is comparison of these periods from the perspective of Rokkan’s model of center and periphery. This comparison takes place through three dimensions: military-administrative, economic and cultural. First, theoretical part contains the basic concepts of Rokkan’s theory as a definition of centre and periphery. Next part is application of the theory which is divided into two parts. First deals with case of Cisleithania and second works with period of Czechoslovakia. In these sections are analyzed party systems of both periods, local governments and elites of Czech Germans and their relations with centre. Work also focus on the industry of the Czech border and its position within the monarchy. Finally, work analyses the overall cultural character of the area. Last part of this work consists of overall comparison of both examined cases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Tilcer 514 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Tilcer 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Tilcer 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Tilcer 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. et Dipl.Pol. Martin Jeřábek, Ph.D. 536 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jitka Gelnarová, PhD. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 709 kB