velikost textu

Effective and Nominal Corporate Tax Rates

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effective and Nominal Corporate Tax Rates
Název v češtině:
Efektivní a nominální firemní daňové sazby
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Kučerová
Vedoucí:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Aleš Čornanič
Id práce:
124543
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
efektivní korporátní daňová sazba, nominální korporátní daňová sazba, mikro pohled, makro pohled
Klíčová slova v angličtině:
effective corporate tax rate, nominal corporate tax rate, micro approach, macro approach
Abstrakt:
i Abstrakt Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky korporátních efektivních a nominálních sazeb daně. Teoretická část se zabývá různými přístupy k efektivním sazbám daně a od nich se odvíjejícími metodami výpočtu. Avšak hlavní přínos této práce spočívá především v empirické části, která vyhodnocuje reálné korporátní zatížení českých společnosti. Data potřebná k výpočtu jsme shromáždili podle indexu Pražské burzy cenných papírů a aplikovali na ně metody zpětného mikro pohledu. Získané výsledky jsme podrobili důkladnému rozboru. Společnosti, zahrnuté do výzkumu, ve skutečnosti platí průměrně 17,07% daň z příjmu v letech 2008-2012, tedy daň nižší než je současná nominální sazba 19%. Dalším důležitým poznatkem práce je, že ačkoliv současná aka- demická literatura poukazuje na stále klesající efektivní daně, naše výpočty tomuto tvrzení neodpovídají. Příčina tohoto nesouladu může být dána po- vahou použité mikro metody, která reflektuje citlivost na vývoj ekonomické aktivity. Námi pozorované období se prolíná s obdobím světové ekonomické krize, což může způsobit nežádoucí zkreslení. Klasifikace JEL F15, F23, F43, H25 Klíčová slova statutární korporátní daňová sazba, efek- tivní korporátní daňová sazba, mikro pok- led, makro pohled Délka práce 57 553 znaků E-mail autora kj.kucerova@gmail.com E-mail vedoucího práce jansky@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
i Abstract The main objective of this thesis is to provide the reader a basic knowledge about the issue of effective and nominal corporate tax rates. The theoretical part is concerned with the different approaches to the effective tax rates and with the corresponding methods of their calculation. The main contribution of the thesis presents the empirical part, which tries to assess the real corporate tax burden of Czech companies. The data required for the computation were collected according to PX stock-index and we applied the methods of backward- looking micro approach. The obtained results were subjected to a thorough analysis. In fact, the companies taking part in the research pay on average the income tax 17,07% in the period 2008-2012, which is significantly lower than the nominal tax rate 19%. Although the current academic literature reports about steadily declining effective tax rates, it does not correspond to our results. The reason for this might be caused by the nature of micro method used, that reflects the sensitivity of the economic cycle’s development. The observed period in the research coincides with the time of the world economic crisis, that may inflict an undesirable bias. JEL Classification F15, F23, F43, H25 Keywords statutory corporate tax rate, effective corporate tax rate, micro approach, macro approach Volume 57 553 characters Author’s e-mail kj.kucerova@gmail.com Supervisor’s e-mail jansky@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Kučerová 678 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Kučerová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Kučerová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Aleš Čornanič 248 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 623 kB