velikost textu

Measuring living standards with income and expenditures in the Czech Republic: how much does treatment of housing costs matter?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Measuring living standards with income and expenditures in the Czech Republic: how much does treatment of housing costs matter?
Název v češtině:
Měření životní úrovně příjmy a výdaji v České republice: jak moc záleží na způsobu započítání nákladů na bydlení?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Vach
Vedoucí:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Martina Jašová
Id práce:
124537
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
spotřeba, příjem, měření životních standardů, nerovnost, chudoba, spotřební tok z bydlení, imputovaný příjem z bydlení, vliv regulovaného nájemného, regulované nájemné
Klíčová slova v angličtině:
consumption, income, measuring living standards, inequality, poverty, consumption flow from housing, imputed income from housing, impact of rent control, rent control, regulated rent
Abstrakt:
Tato práce zkoumá příjmovou a výdajovou nerovnost a chudobu v České republice mezi lety 2006 a 2011. K tomuto účelu jsem použil tři koncepty, jak započítat výdaje na bydlení do příjmů i výdajů. Nerovnost a skladba chudých domácností závisí na zvoleném konceptu. První koncept započítává spotřební tok z bydlení odvozený od tržních nájmů podobných obydlí. Tento koncept je poprvé aplikován na data z ČR, a proto je mu věnována větší pozornost. Další koncept započítává reálnou hodnotu výdajů na bydlení a poslední koncept odečítá výdaje na bydlení úplně, aby srovnal životní úroveň domácností, jejíž měření je výdaji na bydlení zkreslováno. Tyto tři koncepty porovnávám jak v příjmové chudobě a nerovnosti, tak ve výdajové chudobě a nerovnosti. Výsledky ukázaly, že chudoba celé populace mírně vzrostla za sledované období, a obzvláště mezi lety 2010 a 2011. Nerovnost zůstala přibližně stejná pro všechny příjmové koncepty, ale koncepty výdajů zaznamenali mírné zvýšení během sledovaného období. To dokládá důležitost analýzy chudoby a nerovnosti nejen na základě příjmů. Zjistil jsem, že nejohroženější skupinou obyvatel jsou domácnosti jednoho rodiče s dětmi a děti obecně. V průběhu celé práce věnuji větší pozornost regulovanému nájemnému a vlivu deregulace nájemného. Studuji, jaký měl vliv dodatek, který prodloužil deregulační proces ve velkých městech do roku 2012 a zjišťuji, že zachoval regulované nájemné i mnohým bohatým domácnostem.
Abstract v angličtině:
The topic of this thesis is income and expenditures inequality and poverty in the Czech Republic between 2006 and 2011. For this purpose, I used three concepts of income and expenditures. They vary in accounting for housing costs. The inequality and the poor household's group composition differs based on the chosen concept. The first concept accounts for consumption flow from housing derived from market rents paid in similar dwellings. This thesis examines this concept closely because it has been used on the Czech dataset for the first time. Next concept includes the real housing costs and the last concept deducts housing costs completely to compare living standards of households without distorting housing costs. Income and expenditures inequality and poverty are examined based on these concepts. The results show that the share of the poor in the population slightly increased in the monitored period and especially between 2010 and 2011. Inequality remained approximately the same for all income concepts but slightly rose for all concepts of expenditures. This fact proves the necessity of additional measure to income. As regards poverty, the most endangered is a household of lone parent with children, and children generally. Attention is paid to regulated rent tenure type and the deregulation process. I study the effect of the amendment which extended the deregulation process to 2012 in large towns. Among the others, many rich households kept gaining the benefits after the amendment as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Vach 999 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Vach 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Vach 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martina Jašová 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 699 kB