velikost textu

Vliv nové politické situace po roce 1989 na rozvoj dopravního propojení ČR s okolními státy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv nové politické situace po roce 1989 na rozvoj dopravního propojení ČR s okolními státy
Název v angličtině:
Impact of new political situation after 1989 on development of transport network of Czech Republic with neighbouring states
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Bělor
Vedoucí:
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D.
Id práce:
124515
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
doprava, ČR, dopravní sítě
Klíčová slova v angličtině:
transport, Czech Republic, transport network
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá rozvojem dopravní infrastruktury České republiky po roce 1989 se zaměřením na snahu o lepší začlenění České republiky do evropské dopravní sítě a především o infrastrukturní propojení s okolními státy jako reakci na proběhnuvší politické změny. Stručně shrnuje historická východiska silniční i železniční sítě, analyzuje situaci na počátku sledovaného období. Zabývá se postupem výstavby důležitých komunikačních propojení mezi ČR a okolními státy po roce 1990 a hodnotí dosavadní průběh realizace projektů v jednotlivých oblastech. Posuzuje vliv politické reprezentace na výstavbu a možné korupční a klientelistické vazby. Důležitou kapitolou je financování dopravní infrastruktury. Dostatek peněz totiž podmiňuje realizaci těchto záměrů. Na závěr shrnuje současnou situaci a přidává výhled do budoucna, kde bude důležité dokončit dálniční síť a začít stavět nové železniční tratě pro rychlá spojení.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the development of transport infrastructure in the Czech Republic after 1989, focusing on efforts to improve the integration of the Czech Republic into the European transport network, and mainly on infrastructural links with neighboring countries as a response to political changes that took place. Briefly summarizes the historical background of the road and rail network, analyzes the situation at the beginning of the period. It deals with the construction process of important communication links between the Czech Republic and neighboring countries since 1990 and assesses the progress of implementation of projects in different areas. It assesses the impact of political representation on the construction of a possible corrupt and clientelistic ties. An important chapter is the financing of transport infrastructure. A sufficient flow of money is conditional for the implementation of these plans. In conclusion this thesis summarizes the current situation and adds future outlook, where it will be important to complete the motorway network and start building new railway lines for high-speed connections.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Bělor 1.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marek Bělor 109 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Bělor 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Bělor 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 614 kB