velikost textu

Efekt nulové ceny: experiment

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efekt nulové ceny: experiment
Název v angličtině:
Zero price effect: An experiment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Pospíšil
Vedoucí:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Soudek
Id práce:
124506
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nulová cena, zdarma, vzdělání, experiment
Klíčová slova v angličtině:
zero price, free, education, experiment
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá nárůstem poptávky po statku, který je zdarma, jehož velikost nelze vysvětlit pouze pomocí standardního ekonomického modelu označeným jako efekt nulové ceny. Cílem práce je rozšířit již existující odbornou literaturu o analýzu efektu na dvou odlišných vzorcích populace označených jako vzorek lidí s vyšším, respektive nižším vzděláním. V první části je představen model nulové ceny, který popisuje chování spotřebitele v situaci, kdy jeden z nabízených statků je zdarma. Dále je popsán rozhodovací proces spotřebitele pomocí hodnotové funkce a možné psychologické příčiny existence efektu. V druhé části jsou shrnuty již provedené experimenty, které efekt pozorovaly. V poslední kapitole je popsán experiment provedený v kantýně kancelářské budovy a na výkupně druhotných surovin. Výsledky nepotvrdily existenci efektu, na výkupně dokonce se snížením ceny došlo k poklesu poptávky. Hypotézu rozdílu velikosti efektu nulové ceny na obou vzorcích tak nelze ověřit.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on increase of demand of good that becomes free, named the zero price effect. This increase cannot be fully explained by the standard economic model. The aim of this thesis is to broaden existing literature with observation of the effect on the different groups of consumers coded as group with higher education and lower education respectively. The first chapter introduces the zero price model, which describes consumers behaviour when given the choice of a free product. Next, the decision process is described using the value function and description of possible psychological sources of the zero price effect follows. Second chapter summarizes the existing experiments on zero price effect. The last chapter describes the main experiment which took place in office canteen and in the recyclables collection point. The results do not confirm the existence of the effect in these two environments, demand drop as a reaction to price reduction was observed on the recyclables case. Due to these facts, the hypothesis about the difference in magnitudes on these two samples cannot be verified.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Pospíšil 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Pospíšil 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Pospíšil 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Soudek 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 42 kB