velikost textu

Neekonomický neokolonialismus a jeho konflikty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neekonomický neokolonialismus a jeho konflikty
Název v angličtině:
Non-economic neocolonialism and its conflicts
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Dvořák
Vedoucí:
Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Id práce:
124490
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Neokolonialismus, konflikty, subsaharská Afrika, SADR, Namibie
Klíčová slova v angličtině:
Neocolonialism, conflicts, sub-Saharan Africa, SADR, Namibia.
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je analyzovat specifický fenomén neekonomického neokolonialismu a jeho konflikty. Analýzu dvou konfliktů (v Západní Sahaře a Namibii) provádím především na pozadí studené války, zároveň se snažím o nalezení souvislostí mezi dynamikou a vnitropolitickým vývojem metropolitní země a samotným konfliktem, přístupy metropole ke konfliktům a jejich zájem na konfliktech. Dalším aspektem je regionální rozměr konfliktů, proto analyzuji přístupy sousedních zemí ke konfliktům, jejich vliv na konflikty a jejich motivace na ovlivnění konfliktů. Hlavním aspektem je pak mezinárodní rozměr konfliktů, proto se zabývám přístupem Sovětského svazu, Spojených států, Organizace spojených národů a Organizace africké jednoty ke konfliktům. Hlavní výzkumnou otázkou je: Jaké procesy a mechanismy vedly k tomu, že Namibie získala nezávislost, zatímco Západní Sahara nikoli? Další otázky jsou pak: Co vedlo velmoci k tomu, že se zapojily do konfliktů, které se nacházely na periferii světového soupeření? Jak se zachovaly mezinárodní organizace během konfliktů a měly na ně nějaký vliv? A konečně pak: Jaký měly sousední země zájem na konfliktech a jak se jejich zájem odrazil v jejich přístupu k nim?
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to analyze specific phenomenon of non-economic neocolonialism and its conflicts. I have done the analysis of two conflicts (in Western Sahara and in Namibia) in context of the Cold War, I was trying to discover the context between dynamics and domestic political development of metropolitan country and the conflict. The next aspect was a regional dimension of the conflicts, that is why I analyzed the influence of neighboring countries and their motivation in the conflicts. The main aspect was an international dimension of the conflicts, that is why I examined the approach of the Soviet Union, the United States of America, the United Nations and the Organization of African Unity to the conflicts. The main research question was: What types of processes and mechanisms have led Namibia to independence, while the Western Sahara was still under foreign control? The next questions were: What led the superpowers to affect the conflicts, which were in the periphery of world competition? How behaved the world organizations during the conflicts? Had any influence in these conflicts? And last: What kind of interest had the neighboring countries in these conflicts?
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Dvořák 386 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Dvořák 201 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Dvořák 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Dvořák 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Riegl, Ph.D. 2.83 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 590 kB