velikost textu

Manželství z pohledu ekonomie a sociologie se zvláštním zřetelem k výběru partnera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manželství z pohledu ekonomie a sociologie se zvláštním zřetelem k výběru partnera
Název v angličtině:
Marriage from the perspective of economics and sociology with regard to mate selection
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Konrádová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
Oponent:
PhDr. Marta Vohlídalová
Id práce:
124443
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manželství, G. S. Becker, ekonomie, ekonomie manželství, sňatkový trh, výběrové párování, sociologie, sociologie rodiny
Klíčová slova v angličtině:
marriage, G. S. Becker, economics, economics of marriage, marriage market, assortative mating, sociology, sociology of family
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou manželství, konkrétně procesem jeho vzniku neboli výběrem manželského partnera. Autorka srovnává ekonomickou (G. S. Becker) a sociologickou (V. K. Oppenheimerová) teorii sňatkového trhu včetně procesu výběrového párování. Předmětem práce je komparace ekonomického a sociologického uchopení problematiky výběru manželského partnera, s cílem odhalit společné a rozdílné prvky v přístupu uvedených vědních disciplín k tomuto problému. Autorka pracuje se čtyřmi kritérii srovnání. První z nich představuje celkový pohled na sňatkový trh a jeho fungování, druhé zachycuje vztah sňatkového a pracovního trhu, třetím je výběrové párování a čtvrtým je popis a vysvětlení změn v sňatkovém chování v druhé polovině dvacátého století. Na tomto základě shledává autorka sociologický přístup pro zkoumání tak složitého procesu, jakým je výběr partnera adekvátnějším a vhodnějším.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on the issue of marriage, or more specifically, on the process of its formation or, in other words, mate selection. The author compares economic (G. S. Becker) and sociological (V. K. Oppenheimer) theory of the marriage market, including assortative mating. The subject of the work is to compare economic and sociological view of the issue of mate selection in an aim to discover common and different elements in the two scientific disciplines as regards the matter. The author works with four comparison criteria. The first one gives a general overview of the marriage market and describes how it functions, the second one shows the relationship between the marriage and job markets, the third is about assortative mating and the fourth one describes and explains changes in marriage behaviour in the second half of the twentieth century. Based on this, the author deems the sociological approach to be more adequate and suitable for investigating such a complex process as mate selection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Konrádová 679 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Konrádová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Konrádová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marta Vohlídalová 265 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 237 kB