velikost textu

Mravní dimenze problematiky sňatku u mladých dospělých

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mravní dimenze problematiky sňatku u mladých dospělých
Název v angličtině:
Moral Dimension of Marriage in Young Adults
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alena Pikhartová
Školitel:
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
Id práce:
124353
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sňatek, dilema, mravní dimenze, mladá dospělost, morálka péče
Klíčová slova v angličtině:
marriage, dilemma, moral dimension, young adults, ethic of care
Abstrakt:
ABSTRAKT NÁZEV: Mravní dimenze problematiky sňatku u mladých dospělých AUTOR: Alena Pikhartová KATEDRA: Katedra psychologie ŠKOLITEL: PhDr. Miroslav Klusák, CSc. ABSTRAKT: Předkládaná práce vychází ze studia psychologie morálky a její metodologické tradice, zaměřuje se zejména na morálku péče Gilliganové. Předmětem tohoto výzkumu se stal sňatek. Hlavním zdrojem empirických dat je vedení rozhovoru nad dilematickou situací Svatba a navazující rozhovor o tématu. Cílem výzkumu je jednak zprostředkovat vhled do tvorby úsudku respondentů v mladé dospělosti o mravně dilematické situaci týkající se sňatku a založení rodiny a jednak poodkrýt mravní dimenzi sňatku. Kromě přispění k teoriím morálky se jedná o příspěvek k diskusi o přijímání a odmítání sňatku současnými mladými dospělými a k diskusi o morálním rozměru sňatku. Dle mých zjištění (a za použití mnou zvolených metod) lze pozorovat rozdíl v uvažování sezdaných a nesezdaných respondentů. Morální dimenze sňatku spočívá v možnosti ublížení druhému v případě, že se partneři na sňatku neshodnou. Jeden, nebo druhý je nucen (v diskutovaném případě do sňatku) nebo se musí zříkat svých potřeb. Inspirace pro praxi může spočívat v etice péče a jejím konceptu vzájemné citlivosti, vnímavosti a slaďování vzájemných potřeb. KLÍČOVÁ SLOVA: sňatek, dilema, mravní dimenze, mladá dospělost, morálka péče
Abstract v angličtině:
ABSTRACT TITLE: The Moral Dimension of Marriage in Young Adults AUTHOR: Alena Pikhartová DEPARTMENT: Department of Psychology SUPERVISOR: PhDr. Miroslav Klusák, CSc. ABSTRACT: The presented thesis is based on a study of moral psychology and its methodological tradition, particularly on Gilligan´s morality of care. The marriage has become a subject of this research. The main source of the empirical data are interviews about the Wedding dilemma and following interviews about this topic. The aim of the research is to mediate an insight into young adults´ reasoning about moral dilemmatic situations, that deal with a wedding and setting up the family, and to uncover a moral dimension of the marriage. This study is a contribution to the theories of morality, to the discussion about the acceptance and the rejection of the marriage, and to the discussion about moral dimmension of the marriage. According to my findings (and by using my methodological procedures) it is possible to find a difference in reasoning between married and unmarried respondents. The moral dimension of the marriage is consisted in the possibility of hurting the others in the case, that partners don´t concur in the question of the marriage. One or the other is pressed (in this case into the marriage), or must renounce his or her needs. An inspiration into the practice can be based in the ethic of care and its concept of response, receptivity and reconciliation of different needs. KEYWORDS: marriage, dilemma, moral dimension, young adults, ethic of care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Pikhartová 1.97 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alena Pikhartová 676 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Pikhartová 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Pikhartová 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Alena Pikhartová 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 485 kB