velikost textu

Psychologická práce s klienty Azylového domu v Horních Počernicích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologická práce s klienty Azylového domu v Horních Počernicích
Název v angličtině:
Counselling and Psychological Services for Clients at The Horní Počernice Shelter Home
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ľudmila Fonferová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Oponenti:
Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D.
PhDr. Josef Duplinský, CSc.
Id práce:
124351
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
azylový dům, socioterapeutické prostředí, klienti azylového domu, psychologická práce, sociální služby
Klíčová slova v angličtině:
Shelter home, socio-therapeutic environment, shelter home clients, psychological counselling, social services
Abstrakt:
NÁZEV: Psychologická práce s klienty Azylového domu v Horních Počernicích AUTOR: Mgr. Ľudmila Fonferová KATEDRA: Katedra psychologie VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. ABSTRAKT: Disertační práce analytickým způsobem zkoumá psychologický přístup v práci s klienty azylového domu pro rodiny s dětmi. Popisuje možnosti této práce v konkrétním socioterapeutickém prostředí Azylového domu v Horních Počernicích. Podrobně mapuje cílovou skupinu, její demografické a statusové charakteristiky, zaměřuje se na důvody a očekávání, se kterými klienti do azylového domu přicházejí. Představuje fungující koncepci psychologické práce se všemi klienty a její typické výsledky, zprostředkovává hodnocení azylového bydlení klienty po jejich počáteční adaptaci. Ukazuje na vybraných případových studiích práci s motivovanými klienty, u kterých lze sledovat změny nejenom v chování, ale i na intrapsychické úrovni. Celou prací se prolíná téma rozdílnosti několika přístupů pomáhajících profesí v azylovém domě se zaměřením na místo psychologického a terapeutického přístupu v rámci sociálních služeb. V závěrečné části jsou tyto rozdíly, možnosti a omezení jednotlivých přístupů uspořádány do koncepce trojrozměrného modelu s navzájem propojenými proměnnými, kdy socioterapeutické prostředí azylového domu představuje šířku, sociální práce výšku a psychologická práce hloubku. Tuto koncepci doplňuje reflexe poskytovatelů těchto služeb.
Abstract v angličtině:
TITLE: Counselling and Psychological Services for Clients at The Horní Počernice Shelter Home AUTHOR: Mgr. Ľudmila Fonferová DEPARTMENT: The department of Psychology SUPERVISOR: Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. ABSTRACT: The thesis is dealing with a psychological approach to the work with families and their children at a shelter using analytical techniques. It describes the circumstances and conditions for the work in the specific socio-therapeutic environment of The Horní Počernice Shelter Home. The target group with its demographic and status characteristics is depicted in detail with focus on reasons and expectations clients have when they come to the shelter home. The paper presents a functioning concept of psychological work with all clients and results of that work. It also reveals client evaluations of shelter housing after their initial adaptation. The selected case studies show work with motivated clients where changes in client behaviour as well as changes in their intrapsychic level can be noted. The paper compares different approaches of assisting professions in the shelter home, concentrating on the position of psychological and therapeutic work in social services. In the final part, the differences, conditions and limitations of various approaches are organised into a three-dimensional model with interlinked variables where the socio-therapeutic environment of the shelter home represents the width, the social work represents the height and the psychological counselling represents the depth. The mentioned conception is complemented by opinions of social service providers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ľudmila Fonferová, Ph.D. 4.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ľudmila Fonferová, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ľudmila Fonferová, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Duplinský, CSc. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 314 kB