velikost textu

"A nejhorší na tom je, že je to povinný..." Romové ve vzdělávacím systému České Republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"A nejhorší na tom je, že je to povinný..." Romové ve vzdělávacím systému České Republiky
Název v angličtině:
"Worst thing about it is that it is a must..." Roma and the Education System in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Id práce:
124350
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romové, vzdělávání, vyloučené lokality, předsudky, kvalitativní přístup
Klíčová slova v angličtině:
Roma, education, excluded locations, prejudices, qualitative approach
Abstrakt:
NÁZEV: „A nejhorší na tom je, že je to povinný…“ Romové ve vzdělávacím systému České Republiky AUTOR: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. KATEDRA: Psychologie ŠKOLITEL: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. ABSTRAKT: Disertační práce prezentuje výsledky etnografických výzkumů, které probíhaly od roku 2005 do roku 2012. V teoretické části se věnuje analýze kognitivního procesu a hledá příčiny předsudečného myšlení. V praktické části jsou představeny dílčí tematické články, jejichž cílem je nahlédnout problematiku vzdělávání Romů v České republice z různých úhlů pohledu. První článek seznamuje s legislativní stránkou a postojem České vlády. Dále se praktická část dělí na dvě oblasti, v první jsou dva výstupy z výzkumů v městské romské komunitě. První text Eliška je zaměřen na analýzu identity představitelky místní komunity; druhý text Romanka zachycuje přestup romské dívky ze základní školy na školu praktickou. Druhá oblast obsahuje kapitoly z terénního výzkumu venkovských vyloučených lokalit. V kapitole Všední den v Alfě je zachycena problematika vzniku vyloučených lokalit a vztahu majority a minority. Kapitola Funkce kulturních modelů ve vzdělávání představuje emický pohled na vzdělávání. Metodologicky se práce hlásí ke kvalitativnímu typu výzkumu, který je inspirován především etnografií; data jsou sbírána zúčastněným pozorováním, polostrukturovanými a volnými rozhovory. Analýza dat je inspirována kognitivním přístupem. KLÍČOVÁ SLOVA: Romové, vzdělávání, vyloučené lokality, předsudky, kvalitativní přístup.
Abstract v angličtině:
TITLE: “The worst thing about it is that it is a must…” Roma and the Education System in the Czech Republic AUTHOR: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. DEPARTMENT: Psychology SUPERVISOR: doc. PhDr. Miloš Kučera, Ph.D. ABSTRACT: The dissertation thesis presents the results of ethnographic research conducted between 2005 and 2012. The theoretical part provides an analysis of the cognitive process and looks for causes of prejudiced thinking. The practical part presents a number of topical articles with the intention to present the issues relating to the education of Roma in the Czech Republic from different perspectives. The first article deals with the Czech legislation and with the position of the Czech government. The rest of the practical part is divided into two sections – the first section presents two sets of outputs from researches conducted in an urban Roma community. The first article titled Eliška analyses the identity of a representative of the local community; the other, titled Romanka, describes the transfer of a Roma girl from elementary school to practical school. The second section contains chapters presenting field research in excluded rural areas. The chapter A weekday in Alfa addresses the issues of emergence of socially excluded locations and relationship between the majority and the minority. The chapter titled Function of Cultural Models in Education presents emic perspective on education. As far as methodological concept is concerned, the thesis uses qualitative-type of research inspired mainly by ethnography; the data is collected during participant observation and during semi-structured and unstructured interviews. The data analysis is inspired by cognitive approach. KEY WORDS: Roma, education, excluded locations, prejudices, qualitative approach.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 326 kB