velikost textu

Epistemická identita žáků: struktura a dynamika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Epistemická identita žáků: struktura a dynamika
Název v angličtině:
Epistemic identity of pupils: structure and dynamics
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. David Heider, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
Id práce:
124349
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poznávání, identita, vzdělávání, pedagogická psychologie
Klíčová slova v angličtině:
cognition, identity, education, educational psychology
Abstrakt:
NÁZEV:   Epistemická  identita  žáků:  struktura  a  dynamika     AUTOR:   PhDr.  David  Heider     KATEDRA:   Katedra  psychologie     ŠKOLITEL:   prof.  PhDr.  Stanislav  Štech,  CSc.               ABSTRAKT:   Práce   je   zaměřená   na   zmapování   vazby   žáků   a   studentů   k   poznatkům   a   k   předmětu   poznávání,   který   si   spontánně   zvolili.   Prostřednictvím   kvalitativní   metodologie   provází   čtenáře   čtyřmi   kazuistikami   žáků,   kteří   se   vyznačují   výrazným   a   kontinuálním   zájmem   o   určité   téma.   Žáci   a   studenti   objasňují   svůj   vztah   k   realizované   činnosti,   své   motivace   k   poznávání,  bilancují  zisky  plynoucí  z  dané  aktivity,  popisují  historii  poznávání  a  další  studijní  a   kariérní  plány.   Analýza   jevů,   které   jsou   u   daných   žáků   s   poznáváním   spojeny,   poskytuje   empirický   základ   pro   ustanovení   konceptu   epistemické   identity.   Tento   konstrukt   představuje   přehled   témat,   která   ovlivňují   vztah   jedince   k   vlastnímu   poznávání,   popisuje   je   z   hlediska   své   struktury   a   vývoje   v   závislosti   na   věku   jedince.   Objasňuje   vlivy,   na   základě   kterých   vzniká   vazba  k  určité  činnosti,  stanoví  také  fáze  vývoje  identity  v  závislosti  na  věku  jedince.     Práce  se  dotýká  motivace  žáků  k  poznávání,  konstrukce  narativní  identity  ve  vztahu  k   poznávání   a   tvorby   studijní   a   kariérní   perspektivy   v   závislosti   na   realizované   poznávací   činnosti  a  vztahu  školního  a  mimoškolního  poznávání.       KLÍČOVÁ  SLOVA:   poznávání,  identita,  vzdělávání,  pedagogická  psychologie    
Abstract v angličtině:
TITLE:   Epistemic  identity  of  pupils:  structure  and  dynamics     AUTHOR:   PhDr.  David  Heider     DEPARTMENT:   Department  of  psychology     SUPERVISOR:   prof.  PhDr.  Stanislav  Štech,  CSc.               ABSTRACT:   The  thesis  is  focused  on  observations  about  the  student’s  bond  to  cognition  and  about   their  cognitive  preferences  and  interests.  The  author  explores  using  qualitative  methods  of   research  cases  of  four  children  which  was  selected  for  their  continuous  and  strong  interest   on   a   specific   cognitive   field.   They   clarify   their   relationship   to   their   preferred   cognitive   and   creative  activity,  their  motivation,  they  review  benefits  of  the  activity,  describe  the  history  of   the  cognition  and  project  their  schooling  and  working  carrier.   The   analysis   of   phenomenon   related   to   the   children’s   cognition   offers   the   empirical   basis   for   the   psychological   construct   which   we   called   “epistemic   identity”.   This   construct/theory   offer   the   overview   of   different   areas   and   topics   which   influences   the   individual’s  identity  on  the  cognitive  field.  It  is  described  by  the  structure  and  development   of  epistemic  identity  within  individual’s  life.   The   thesis   will   touch   the   topic   of   student’s   motivation   to   cognition,   construction   of   narrative   identity   in   relation   to   cognition   and   projecting   the   future   schooling   and   working   carrier.  It  explores  the  relation  between  schooling  and  non-­‐schooling  cognition  too.       KEYWORDS:   cognition,  identity,  education,  educational  psychology    
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. David Heider, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. David Heider, Ph.D. 2.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. David Heider, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. David Heider, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 305 kB