velikost textu

Mateřské zvládání zátěže spojené se specifickou poruchou učení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mateřské zvládání zátěže spojené se specifickou poruchou učení
Název v angličtině:
Maternal coping with stress associated with specific learning disabilities
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Jošt, CSc.
Id práce:
124348
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Mateřské zvládání zátěže spojené se specifickou poruchou učení AUTOR: Mgr. Jana Kouřilová KATEDRA: Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Karlova univerzita v Praze ŠKOLITEL: Prof. PhDr. et RNDr. Marie Vágnerová, CSc. ABSTRAKT: Disertační práce je zaměřena na analýzu strategií zvládání matek dětí se specifickými poruchami učení. První dvě kapitoly mají teoretický charakter. Zabývají se jednak specifickými poruchami učení, jednak mateřstvím dítěte se SPU. Výzkum byl realizován jako kvalitativní šetření na principu zakotvené teorie. Sběr dat byl prováděn formou hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s 25 matkami dětí se SPU. Bylo potvrzeno, že SPU představuje pro matku zátěž, jejíž intenzita je proměňována nejen tím, jak se dítě projevuje a mateřskými interpretacemi těchto projevů, ale také školními aspekty situace (zejména pociťovaným školním tlakem, resp. oporou) a matkou vnímanými možnostmi ovlivnění specifické poruchy učení. Samotné strategie zvládání SPU jsou ovlivněny především dvěma faktory: pojetím mateřství a představami matek o škole a vzdělávání. Jako další proměnné byly identifikovány rodinný kontext a vliv odborníků, resp. rádců. K základním mateřským strategiím zvládání SPU patří domácí učení, posilování zvládání na straně dítěte, hledání vlastních zdrojů, zajišťování školní situace, hledání sociální opory a hledání odborné pomoci. U sledovaných matek byly identifikovány čtyři typy strategií zvládání SPU, které byly nazvány bezradná, kontrolující, transformační a strategie odklonu. KLÍČOVÁ SLOVA: specifická porucha učení (SPU), dítě, matka, strategie zvládání
Abstract v angličtině:
TITLE: Maternal coping with stress associated with specific learning disabilities AUTHOR: Mgr. Jana Kouřilová DEPARTMENT: Psychology Department, Faculty of Education, Charles University in Prague SUPERVISOR: Prof. PhDr. et RNDr. Marie Vágnerová, CSc. ABSTRACT: Dissertation theses is focused on coping strategies analysis of mothers of children with specific learning dissabilities. The first two chapters are purely theoretical. They deal partly with SLD, partly with materhood of children with SLD. The research was realized as a qualitative inquiry based on principles of grounded theory. The data collecting was realized through in-depth semi-structured interviews with 25 mothers of children with SLD. It was confirmed that SLD represent stress for mother which intensity depends not only on child´s manifesting and mother´s interpretation of these manifestations but also on school aspects of situation (especially on felt school pressure or support) and mother´s possibilitites of controlling SLD. The coping strategies are primarily influenced by two factors: concept of motherhood and mother´s perception of the school and education. Family context and the influence of experts or counsellors were identified as other variebles. The basic maternal strategies of coping with SLD include home teaching, strenghtening of child´s coping strategies, search for own sources, school situation arranging, search for social support and professional help. There were identified four types of coping strategies of SLD of monitored mothers and called helpless, controlling, transforming and non-reflected strategy. KEYWORDS: specific learning disabilities (SLD), child, mother, coping strategy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Jošt, CSc. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 273 kB