velikost textu

Vztahové normy učitelů a výkonová motivace žáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztahové normy učitelů a výkonová motivace žáků
Název v angličtině:
Teachers´reference norms orientation and students´achievement motivation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Oponenti:
PhDr. Václav Holeček, Ph.D.
prof. PhDr. František Man, CSc.
Id práce:
124344
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
V předložené dizertační práci jsme zkoumali rozvoj výkonové motivace u žáků a možné vzájemné souvislosti s vnějším hodnocením dle vztahových norem. V teoretické části se zabýváme vědeckými východisky pojmů výkonová motivace a vztahová norma. V praktické části představujeme výzkum, jež je zaměřen na hledání souvislostí mezi využíváním vztahových norem v pedagogických situacích a rozvojem výkonové motivace. Klíčová slova: výkonová motivace, hodnocení, vztahová norma
Klíčová slova v angličtině:
In the following thesis we studied the development of performance motivation of pupils and its possible mutual connection with external evaluation according to reference norms.In the theoretical part we deal with scientific solutions of terms as performance motivation and reference norm.The research is focused on the search for links between the use of reference norms in pedagogical situations and the development of performance motivation. Keywords: motivation, evaluation, reference norm
Abstrakt:
Abstrakt V předložené dizertační práci jsme zkoumali rozvoj výkonové motivace u žáků a možné vzájemné souvislosti s vnějším hodnocením dle vztahových norem. V teoretické části se zabýváme vědeckými východisky pojmů výkonová motivace a vztahová norma. Hlavní důraz je kladen na rozbor tzv. procesuálního modelu výkonové motivace a na analýzu druhů vztahových norem. Podrobněji jsme se též zabývali problematikou vzniku strachu a úzkosti jedince při výkonových činnostech. Dále jsme se hlouběji věnovali problematice kauzálních atribucí a rozdílnostmi pohledů na okruh pojmů vnitřní a vnější motivace. Teoretická východiska jsme následně dávali do souvislostí se školním výkonem. V této části se odkazujeme zejména na práce Heckhausena a Rheinberga. V praktické části představujeme výzkum, který je zaměřen na hledání souvislostí mezi využíváním jednotlivých vztahových norem v pedagogických situacích vyučovací hodiny a rozvojem výkonové motivace u žáků. Ve výzkumu jsme využívali výhod kombinace kvantitativního a kvalitativního zkoumání. Triangulace těchto metod nám pomohla lépe postihnout současnou školní realitu a získat tak poměrně jasný a objektivní obraz zkoumané problematiky. Klíčová slova: motivace, hodnocení, vztahová norma, aktivní strach, pasivní strach, pozitivní výkonová motivace, kauzální atribuce
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In the following thesis we studied the development of performance motivation of pupils and its possible mutual connection with external evaluation according to relation norms. In the theoretical part we deal with scientific solutions of terms as performance motivation and relation norm. Mainly we concentrate on the analysis of the so called process model of performance motivation and on the analysis of types of relation norms. We also investigate in detail the issues of genesis of fear and anxiety of individuals during performance activities. We also occupy ourselves with the issues of causal attributions and different perspectives of term range of internal and external motivation. Subsequently, we made causal links between theoretical solutions and school performance. In this part we refer in particular to works of Heckhausen and Rheinberg. In the practical part we present a research, which is focused on the search for links between the use of individual relation norms in pedagogical situations of a teaching lesson and the development of performance motivation of pupils. In the research we took advantage of combination of quantitative and qualitative investigation. Triangulation of these methods helped us to understand better the contemporary school reality and to obtain relatively clear and objective reflection of examined issues. Key words: motivation, evaluation, relation norm, active fear, passive fear, positive performance motivation, causal attribution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. 3.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Holeček, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. František Man, CSc. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 285 kB