velikost textu

Komunikace v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta
Název v angličtině:
The dynamics of asymmetry in healthcare communication
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Veronika Francová
Školitel:
PhDr. Miroslav Rendl, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Id práce:
124340
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikace, zdravotnictví, asymetrický vztah, lékař, sestra, zdravotník, pacient, nemocnice jako instituce
Klíčová slova v angličtině:
communication, healthcare, asymmetric relationship, doctor, nurse, health worker, patient, hospital as institution
Abstrakt:
Abstrakt Kvalita komunikace mezi pacientem a zdravotnickým personálem je jedním z klíčových faktorů, které určují spolupráci pacienta na léčbě a s ní spojenou úspěšnost terapie; proto je komunikace důležitým a široce diskutovaným problémem naší zdravotní péče. Mezi pacientem a zdravotníkem je vztah asymetrické povahy, založený na odlišnosti pozic v procesu léčby. To má vliv na podobu komunikace a její průběh. V našem výzkumu se zaměřujeme na pacientskou zkušenost s hospitalizací a na reflexi zdravotnické komunikace z perspektivy pacientů. Naším cílem je prozkoumat povahu asymetrie v komunikaci a identifikovat oblasti, v nichž se odehrává vyjednávání o povaze vztahu. Výzkum je založen na kvalitativní analýze šestnácti rozhovorů s respondenty, kteří mají zkušenost s hospitalizací. Analýza se zaměřila na popisy komunikačních situací a na prožívání pacienta. Potvrdili jsme, že ve vztahu zdravotníka a pacienta je přítomná apriorní asymetrie, která může být za určitých okolností funkčním základem léčby. Povaha každého konkrétního vztahu se však v praxi dále vyvíjí; asymetrie se může dále zesilovat nebo zeslabovat. Vyjednávání o povaze vztahu mezi zúčastněnými probíhá v těchto čtyřech oblastech: (1) informace (jejich poskytnutí či neposkytnutí), (2) režim nemocničního oddělení, (3) umístění člověka v prostoru nemocnice a (4) zacházení s jeho tělem. Neméně podstatný je vztahový rozměr komunikace: pacientova sebe-definice může být buď potvrzena, odmítnuta nebo znehodnocena; rozhodujícím faktorem je, zda zdravotník reflektuje perspektivu pacienta a zda je schopen přizpůsobit tomu své chování. Hospitalizace se současně může stát impulzem k reflexi vlastní identity jedince. Znalost skutečných příběhů jednotlivých pacientů umožňuje hlouběji a detailněji porozumět různým stránkám komunikace ve zdravotnictví a může se stát východiskem pro výuku komunikace (budoucích) profesionálů.
Abstract v angličtině:
Abstract The communication between patient and healthcare professional is one of the keys to patients‘ adherence to treatment and to successful therapy; hence communication is a relevant and widely discussed issue of our healthcare. The relationship between a patient and a health worker is rather asymmetric, which affects the course of their communication. This asymmetry is based on the patient made weak (helpless) by illness whereas the expert/physician is in the position to prescribe treatment with the health staff administering such treatment. The aim of the study is to explore the extent of asymmetry in Czech hospitals, the situations where it is most pronounced and the changing structure of asymmetry as seen from the patients’ point of view. We conducted a qualitative analysis of 16 interviews with respondents who have experienced hospitalization. The analysis focuses on the psychological level of communication and on the dynamic process in which the asymmetry is being negotiated. We have proved that there is an a priori asymmetry in the relationship, which, under certain circumstances, is effective for the treatment. The asymmetry is being continually negotiated throughout the communication as it fluctuates within four areas: (1) providing information, (2) rules and practices of the hospital, (3) closing the person in hospital and (4) the way the person’s body is treated. Interpersonal dynamics has the same importance for the nature of asymmetry: the patient‘s self-definition can be either confirmed, rejected or disconfirmed; the decisive factor is whether the health worker is able to reflect the patient‘s personal perspective, or not. Hospitalization can also be an impulse to reflect or redefine a person’s identity. Knowing patients’ experience can provide insight into asymmetric relations in healthcare, so it can become the basis for teaching healthcare professionals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Veronika Francová 2.76 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Veronika Francová 2.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Veronika Francová 364 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Veronika Francová 298 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 410 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. 857 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 765 kB