velikost textu

Obtíže při osvojování kresby u dětí v předškolním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obtíže při osvojování kresby u dětí v předškolním věku
Název v angličtině:
Difficulties in drawing development in preschool age
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavlína Vyšínová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Id práce:
124334
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dětská kresba, předškolní věk, dyspinxie, krize výtvarného projevu
Klíčová slova v angličtině:
Children´s drawing, preschool age, drawing disability, crisis of depiction
Abstrakt:
Název: Obtíže při osvojování kresby u dětí v předškolním věku Autor: Pavlína Vyšínová Katedra: Katedra psychologie Školitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc. Abstrakt Předkládaná disertační práce je zaměřena na sledování obtíží v kresebném vývoji u dětí v předškolním věku. Kresba je pro dítě typickým výrazovým prostředkem, často vnímaným jako spontánní a přirozená aktivita. Přesto se v populaci dětí předškolního věku nacházejí děti, které nekreslí, případně začínají kreslit mnohem později, než je v běžné populaci obvyklé, nebo na výzvu ke kresbě reagují negativně. V rámci práce je analyzován fenomén, kdy kresba dítěte výrazně neodpovídá jeho kognitivním schopnostem, z důvodu rizika specifické poruchy osvojování kreslení (dyspinxie) nebo z důvodu jiné krize zobrazování v předškolním věku. Těžiště výzkumu je ve zpracování kvantitativních metod (test rozumových schopností, kresebné testy), ale doplňující informace jsou čerpány též z metod kvalitativních (anamnéza, rozhovor, pozorování, esej). V rámci metodologie je představen nový hodnotící systém pro skórování dětských kreseb bez ohledu na zobrazené téma. Součástí práce je také navržení intervence pro kultivaci dětského kresebného projevu a zlepšení vztahu k aktivitě kreslení. Klíčová slova: Dětská kresba, předškolní věk, dyspinxie, krize výtvarného projevu
Abstract v angličtině:
Title: Difficulties in drawing development in preschool age Author: Pavlína Vyšínová Department: Department of Psychology Supervizor: PhDr. Miroslav Klusák, CSc. Abstract The submitted dissertation is focused on the observation of difficulties in the drawing development of preschool children. Drawing is a typical means of expression of a child, it is often considered as a spontaneous and natural activity. Nevertheless in the population of preschool children we may find some kids who do not draw at all, or they start to draw at a much later stage than it is common amongst the ordinary population, or they may also react negatively to drawing. Within this work a phenomenon in which the child’s drawing distinctively does not correspond to his cognitive abilities due to the risk of a specific disability of drawing adoption (dyspinxia) or due to another crisis of imaging in the preschool age. The focus of the research lies in the processing of quantitative methods (intellectual abilities test, drawing tests), however additional information is also derived from the qualitative methods (anamnesis, interview, observation, essay). In the methodology a new evaluation system for the scoring of children’s drawings regardless of the depicted theme is introduced. A part of the work also suggests an intervention for the cultivation of children’s drawing display and an improvement of the relation to the drawing activity. Keywords: Children´s drawing, preschool age, drawing disability, crisis of depiction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Vyšínová, Ph.D. 8.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Vyšínová, Ph.D. 247 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Vyšínová, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavlína Vyšínová, Ph.D. 538 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 292 kB