velikost textu

What makes a reasonable player: self-regulation, time perspective and habits in online gaming

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
What makes a reasonable player: self-regulation, time perspective and habits in online gaming
Název v češtině:
Co tvoří rozumného hráče: seberegulace, časová perspektiva a zvyky v online hraní
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Lukavská
Školitel:
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Id práce:
124332
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
MMORPG, nadměrné hraní, závislostní hraní, seberegulace, časová perspektiva, ZTPI, analýza činnosti, zvyk, Cues Sensitivity Scale (CSS), strategie kontroly herního času
Klíčová slova v angličtině:
MMORPG, excessive gaming, addictive gaming, self-regulation, time perspective, ZTPI, activity theory (CHAT), habit, Cues Sensitivity Scale (CSS), playing time control strategy
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá faktory, které ovlivňují intenzitu hraní online počítačových her typu MMORPG a přítomnost symptomů problematického užívání her. V teoretické části ukazuji, že problematiku nadměrného a problematického hraní lze uchopit nejen z hlediska závislostního chování, ale také z hlediska seberegulace, časové perspektivy, analýzy činnosti a zvykového chování. Ve dvou empirických studiích založených na dotazníkovém šetření mezi převážně českými hráči MMORPG her bylo identifikováno několik faktorů, které ovlivňují to, kolik času hráč věnuje herní činnosti a to, zda jeho hraní vykazuje znaky problematického (nad)užívání hry. Prvním je časová orientace měřená Zimbardovým dotazníkem časové perspektivy (ZTPI). Druhým je zvyková regulace chování. Pro její měření byla vytvořena škála Citlivosti k Situačním Klíčům (Cues Sensitivity Scale, CSS). CSS měří nejen sílu zvyku, ale také jeho regulační kvalitu – zda zvyk vede k nadužívání (Citlivost k proherním klíčům) nebo naopak užívání omezuje (Citlivost k protiherním klíčům). Časová orientace i zvyk působí na užívání hry společně, vliv časové orientace je částečně zprostředkován právě zvykem, částečně záměrnou kontrolou herního času. Všechny měřené proměnné vykazují stabilitu v čase (měřeno v tříletém odstupu na podsouboru respondentů). Data byla zpracována statistickými metodami, převážně metodou analýzy cest. Část dat – strategie pro kontrolu herního času reportované hráči – byla zpracována kvalitativně.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis concerns factors that affect the intensity of MMORPG playing and the gaming addiction symptoms. In the theoretical part, I discuss approaches to the excessive and problematic gaming. I argue for the shift of perspective from gaming addiction disorder toward self-regulation, time perspective, activity theory and habitual regulation. Two inventory-based studies were conducted in order to empirically verify the effect of proposed variables on MMORPG usage. First, the significant role of Time Perspective (TP), measured by Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), has been confirmed. Second, the habitual regulation had been identified to significantly affect the usage. The habits related to usage were measured by the new psychometrical tool – Cues Sensitivity Scale (CSS). TP and habits influence the usage together – the effect of TP is partially mediated through Cues Sensitivity as well as through the players' deliberate regulation of playing time. All measured variables showed stability in time (measured after three years in subset of respondents). Data was analyzed with statistical methods, mainly with Partial-Least-Squares Path- Modelling (PLS-PM). The part of the data – respondents' strategies of playing time regulation – were analyzed qualitatively.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Lukavská 27.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Lukavská 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Lukavská 41 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Lukavská 1.1 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Klusák, CSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 476 kB