velikost textu

Mateřství nezletilých dívek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mateřství nezletilých dívek
Název v angličtině:
Motherhood of Under Age Girls
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Lenka Lacinová
Id práce:
124330
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mateřství, rizikové chování, rodičovství nezletilých, sexuálně reprodukční zdraví
Klíčová slova v angličtině:
motherhood, risk behavior, adolescent parenthood, sexual reproductive health
Abstrakt:
ANOTACE: NÁZEV: Mateřství nezletilých dívek AUTOR: Pavla Skasková KATEDRA: Katedra psychologie ŠKOLITEL: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. Předkládaná disertační práce se zaměřuje na fenomén mateřství v adolescenci. V České republice se ročně narodí necelá tisícovka dětí matkám, které dle aktuálního legislativního vymezení nejsou plnoleté. Podobné množství adolescentních dívek podstoupí interrupci. Sdělení hledá odpovědi na širší spektrum dílčích výzkumných otázek. Výsledky kvalitativně orientované studie reflektují motivy vedoucí tyto dívky k definitivnímu rozhodnutí stát se matkou ještě před prahem dospělosti, determinanty procesu rozhodování v kontextu sexuálně reprodukčního zdraví. Sledují, jak se účastnice na roli matky připravovaly, co jim pomáhalo a co naopak situaci znesnadňovalo, jak prožívají a hodnotí své mateřství i rodičovské kompetence. Práce se zaměřuje na odraz nově prožívané životní role v sebepojetí, identitě mladistvých matek. Stěžejní metoda sběru dat je zvolena metoda semistrukturovaného interview, jako doplňující písemná esej. Celkem jsou analyzována data od 28 respondentek, nezletilých matek, umístěných spolu se svým dítětem především ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy či v zařízení azylového typu, menší část matek pak realizuje své mateřství v rodině. Klíčová slova: mateřství, rizikové chování, rodičovství nezletilých, sexuálně reprodukční zdraví
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: TITLE: Motherhood of Under Age Girls AUTHOR: Pavla Skasková DEPARTMENT: Department of Psychology SUPERVISOR: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. The dissertation is focused on phenomenon of motherhood in adolescence. In the Czech Republic nearly one thousand children are given birth every year by mothers who according to current law are not full-aged. A very similar number of teenage girls decide for abortion. The study searches for answers to broad varieties of particular research questions. Qualitatively directed research outcomes reflect motives involved in young women’s final decisions to become an under-age mother, the determinants of the decision making process in the context of sexual reproductive health. They watch as the participants prepare for the role of mother, what helped them solve the situation and what is it difficult to evaluate their experience and maternity and parental competence. The work focuses on the reflected experience of the new role in the self, and the identity of teenage mothers. A semi-structured interview was chosen as the fundamental method to gather the data; however, additional essays of all respondents are available as well. There is analyzed the data of 28 participants, under-age mothers, who are allocated with their children in an institutional care or in asylum, smaller part of the mothers realized their motherhood in the family. Key words: motherhood, risk behavior, adolescent parenthood, sexual reproductive health
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 7.69 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 402 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 418 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta Lenka Lacinová 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 290 kB
Stáhnout Errata PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 261 kB